Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Strefainzyniera.pl

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i definicje posiadają następujące znaczenie:

Usługodawca – NET PORTAL Karol Kołowski adres ul. Poprzeczna 13, 05-840 Brwinów

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem URL: http://www.strefainzyniera.pl należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.strefainzyniera.pl pod którym Usługodawca świadczy Usługi.

Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Login – podany przez Klienta adres e-mail, którym będzie się posługiwać w Serwisie.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.

Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do danych zawartych w CV Usługobiorcy.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

2. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w powyższy sposób.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

 

3. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie Konta 

1. Warunkiem zawarcia umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu. Usługobiorcą może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w niniejszym Regulaminie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nieprawidłowych.

4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy w  Serwisie unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.

5. Korespondencja dotycząca świadczenia Usług będzie przesyłana na podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym Adres email. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie prawidłowego Adresu email.

6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Usługobiorcę hasła do Konta osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych wynikających z awarii, przerw w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.  

8. Wymagania techniczne niezbędne do zarejestrowania z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

- połączenie z siecią Internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Usługobiorcom podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania.

10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 48 godziny od momentu utworzenia Konta.

11. Usługodawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Usługobiorcy podanych w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług dostępnych w ramach Serwisu, w celach statystycznych, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów marketingu bezpośredniego, wysyłanie do Usługobiorców Informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając formularz rejestracyjny Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania.     

 

4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

- umożliwienia Usługobiorcom utworzenia Konta w Serwisie przy użyciu Adresu email używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego Konto zostało usunięte,

- odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,

- przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

- dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,

- wysyłania na Adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

- dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie powyższym.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Ponadto w zakresie czynności wykonywanych przez Usługobiorców, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

- zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

- usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

5. Prawa i obowiązki Usługobiorców

1. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

2. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnianie w Serwisie Usługodawcy swojego wizerunku oraz utworów, których jest autorem w ramach usługi Profil Usługobiorcy. Powyższe udostępnianie ma na celu wyłącznie autoprezentację oraz promowanie Usługobiorcy.

3. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych zawartych w CV danemu Pracodawcy, w przypadku aplikowania przez niego na ofertę pracy zamieszczoną przez tego Pracodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Pracodawców, którzy wykorzystali dane w sposób niezgodny z Regulaminem konta Pracodawcy i/lub niezgodnie z prawem.

4. Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie Pracodawcom korzystającym z Serwisu swoich danych zawartych w CV z wyłączeniem danych indywidualizujących tego Usługobiorcę, tj.: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, nazwa obecnego pracodawcy Usługobiorcy. 

5. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

- publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

- wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

- kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

- podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,

- wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

6. Wykaz Usług świadczonych w Serwisie

1. CV z danymi Usługobiorcy

W ramach w Serwisu Usługobiorca może zamieścić swoje CV zawierające jego dane osobowe oraz informacje dotyczące historii edukacji oraz przebiegu kariery zawodowej. Dane te będą używane przez Usługobiorcę podczas aplikowania na oferty pracy.

2. Profil Usługobiorcy

W ramach w Serwisu Usługobiorca może udostępnić publicznie wybrane informacje innym użytkownikom w postaci swojego Profilu. Usługodawca zastrzega, że nie ma możliwości zmiany widoczności danych Usługobiorcy, jeśli dane te zostały skopiowane z Profilu Usługobiorcy przez niezależne od Usługodawcy osoby trzecie. Udostępniając publicznie swój Profil Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie jej w całości lub w części w materiałach promocyjnych Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo wycofać swoją zgodę poprzez zgłoszenie swojej decyzji Usługodawcy.

3. Historia aplikowania na oferty pracy

Usługobiorca ma możliwość przechowywania historii aplikowania na oferty pracy. W przypadku ofert, na które aplikacje są wysyłane za pomocą „Aplikuj na tę ofertę pracy”, fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany na Koncie Usługobiorcy, wraz z informacjami o dacie aplikowania.

4. Udostępnienie CV Usługobiorcy dla Pracodawców, w tym także w ramach Wirtualnych Targów Pracy

Poprzez umieszczenie przez Usługobiorcę swojego CV w Serwisie, Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie swojego CV Pracodawcom.  

 

7. Warunki płatności

Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie dla Usługobiorców.

 

8. Odpowiedzialność

1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość
o bezprawnym charakterze danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług.

4. Usługobiorca nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 

9. Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę do każdego Użytkownika Serwisu. Polityka Prywatności została określona poniżej oraz jest dostępna w Serwisie.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

- nazwisko i imiona,

- adres zamieszkania lub pobytu,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,

- miejsce pracy,

- data urodzenia,

- wykształcenie,

- zawód,

- historia zatrudnienia,

- historia edukacji.

4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

5. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy Pracodawcom, administratorem danych osobowych Użytkownika staje się Pracodawca, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

6. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Dane osobowe przechowywane są przez spółkę home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio sp.j. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rodła 9 na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

10. Polityka prywatności

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników odwiedzających Serwis.   

2. Usługodawca przechowuje zapytania http kierowane do serwera na którym jest zainstalowany Serwis. W rezultacie Usługodawca posiada dane dotyczące: czasu nadejścia zapytania, czasu wysłania odpowiedzi, nazwy stacji klienta, błędów przy połączeniu, nazwy strony www odwiedzanej poprzednio przez Użytkownika oraz informacje o przeglądarce użytkownika.

3. Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe dane są przechowywane przez czas nieokreślony. Dane te służą do prowadzenia statystyk oraz ogólnej analizy działania Serwisu, a także stanowią materiał pomocniczy do zarządzania Serwisem. Powyższe zestawienia nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników korzystających z Serwisu.

4. Wyjątkiem od powyższych zasad, jest sytuacja, gdy Użytkownik wypełni i prześle formularz rejestracyjny, w wyniku czego Usługodawca tworzy na jego rzecz Konto w Serwisie. W takim przypadku, informacje które Usługobiorca powierza Usługodawcy mogą zawierać dane osobowe (takie jak adres email, imię, nazwisko), dane o przebiegu edukacji pracy zawodowej, dane zawarte w pliku CV lub inne dane określone w formularzu rejestracyjnym lub podane przez Usługodawcę w trakcie korzystania z Usług. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.

5. Usługobiorca ma możliwość przekazania Usługodawcy swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podany przez Usługobiorcę adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

6. Usługodawca umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych lub oferowania dodatkowych funkcjonalności.

7. Usługodawca nie wchodzi w posiadanie danych osobowych Użytkownika aplikującego na ofertę pracy listownie, wysyłając aplikacje na podany w ofercie adres email lub wypełniając formularz rekrutacyjny umieszczony na stronach internetowych pracodawcy.

8. Usługodawca świadczy pracodawcom usługę polegającą na zbieraniu aplikacji kandydatów za pośrednictwem formularzy ofert pracy z funkcjonalnością „Aplikuj na tę ofertę pracy”. Korzystając z formularza „Aplikuj na tę ofertę pracy” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Pracodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pracodawców, którzy wykorzystali dane w sposób niezgodny z Regulaminem Konta Pracodawcy i / lub niezgodny z prawem.

9. W przypadku Usługobiorców, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Usługodawca ma prawo przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe Usługobiorców do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana przez Usługobiorcę.

11. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Usługobiorców, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

12. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Usługobiorcę.

13. Usługobiorca ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać.

14. Zbiór danych Usługobiorców Serwisu został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

11. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres Usługodawcy.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty, na adres podany w reklamacji.

12. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne przesłanie informacji o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej admin/wytnij to/@strefainzyniera.pl. (Frazę /wytnij to/ należy usunąć z adresu email)

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach: naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta.

4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od usunięcia Konta.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.01.2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie.

4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.