Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów w ramach serwisu Strefainzyniera.pl

1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia i definicje posiadają następujące znaczenie:

Usługodawca – Net Portal Karol Kołowski z siedzibą w Brwinowie, ul. Poprzeczna 13, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców i Klientów w oparciu o niniejszy Regulamin.

Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem URL: http://www.strefainzyniera.pl należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.strefainzyniera.pl pod którym Usługodawca świadczy Usługi.

Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Login – podany przez Użytkownika adres e-mail, którym będzie się posługiwać w Serwisie.

Oferta pracy – ogłoszenie zawierające ofertę pracy.

Wpis do katalogu szkoleń – ogłoszenie zawierające informacje o szkoleniach, studiach podyplomowych, warsztatach i konferencjach.      

Usługi wizerunkowe – usługi mające na celu promocję Klienta na stronach Serwisu. Usługi te obejmują w szczególności: umieszczenie logotypu Klienta, publikację podstron przez Klienta, publikację bannerów reklamowych.

Usługi sprzedażowe - usługi mające na celu promocję oferty handlowej Klienta w zakresie oferowanych przez niego produktów i usług. Usługi sprzedażowe obejmują w szczególności: publikację produktów lub usług Klienta w katalogu produktów i usług, wyróżnianie graficzne produktów i usług w tym katalogu oraz publikację bannerów reklamowych.

Pracodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca dostęp do danych zawartych w CV Usługobiorcy.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która nabyła co najmniej jedną z Usług świadczonych w Serwisie.

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

2. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Klientom nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w powyższy sposób.

2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

4. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, Usługi świadczone w Serwisie dla Klientów są płatne.

 

3. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

1. Warunkiem zawarcia umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu.

2. Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, zapoznał się i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w niniejszym Regulaminie oraz prowadzi działalność gospodarczą. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nieprawidłowych.

4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Klienta w  Serwisie unikalne Konto, o nazwie będącej podanym przez Klienta adresem poczty elektronicznej.

5. Korespondencja dotycząca świadczenia Usług będzie przesyłana na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Adres email. Klienta jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie prawidłowego Adresu email.

6. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu email oraz hasła dostępu.

7. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Klienta hasła do Konta osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych wynikających z awarii, przerw w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.  

8. Wymagania techniczne niezbędne do zarejestrowania z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.

9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Usługobiorcom podjęcie odpowiednich działań w celu ich zminimalizowania.

10. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Klienta Usług nie później niż 48 godziny od momentu utworzenia Konta i otrzymania płatności za te Usługi, o ile taka płatność będzie wymagana.

11. Usługodawca nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Klienta oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim danych osobowych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług dostępnych w ramach Serwisu, w celach statystycznych, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla celów marketingu bezpośredniego, wysyłanie do Klienta Informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób, także po dokonaniu rejestracji. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania.  

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na Adres email Klienta informacji technicznych związanych z funkcjonowanie Serwisu oraz Informacji handlowych.

13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane w ramach Usług świadczonych przez Serwis, w tym w szczególności w ramach Oferty pracy, Wpisu do katalogu szkoleń oraz Usług wizerunkowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Klienta Regulaminu i / lub przepisów obowiązującego prawa, w tym prawa autorskiego oraz praw ochronnych nazw własnych osób trzecich.

 

4. Usługi

1. Usługodawca świadczy usługę zamieszczania Ofert pracy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W przypadku zamieszczania Ofert pracy o treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, charakterem działalności Serwisu albo Regulaminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo edycji przed lub po publikacji, albo odmowy publikacji Oferty pracy. Ponadto, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Ofert pracy i innych treści umieszczonych w Serwisie przez Klienta, w przypadku gdy ogłoszenie zawiera oczywiste omyłki w treści.

2. Zamieszczanie przez Klientów Ofert pracy o nazwie Standard oraz Premium jest odpłatne. Oferty pracy zamieszczane są na okres 14 lub 30 dni.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat bądź zmiany wysokości opłat za zamieszczanie Ofert pracy, o czym poinformuje wcześniej Klientów.

4. Usługa odświeżenia oraz wyróżniona Oferty praca są płatne za każde ogłoszenie według cennika umieszczonego na stronach Serwisu. Wyróżnienie Ofert pracy obejmuje 7 kolejnych dni wyświetlania wskazanej Oferty pracy.

5. Usługodawca zobowiązuje się do publikacji Ofert pracy niezwłocznie po ich zamieszczeniu przez Klienta. W przypadku gdy do publikacji Oferty pracy wymagane jest uiszczenie opłaty, publikacja Oferty pracy następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.

6. Usługodawca umożliwia Klientom dostęp do CV Użytkowników na zasadach opisanych w Regulaminie.

7. Dostęp do CV Użytkowników Klient uzyskuje za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach konta Pracodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kontaktu Klienta z Użytkownikiem, w szczególności Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji.

8. Korzystanie przez Klientów z CV Użytkowników i przetwarzanie zawartych w CV danych osobowych Użytkowników jest dozwolone tylko w celu prowadzenia procesu rekrutacji potencjalnych pracowników Klienta.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych zawartych w CV Użytkowników w sposób inny niż zostało to określone w punkcie powyżej.

10. Usługodawca umożliwia Klientom wykorzystanie Usług wizerunkowych w obrębie Serwisu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

11. Wszystkie usługi wizerunkowe są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach Serwisu.Usługi wizerunkowe są świadczone przez Usługodawcę po zaksięgowaniu płatności za wybrane usługi na koncie bankowym Usługodawcy.

12. W przypadku gdy zamieszczona przez Klienta treść Usługi wizerunkowej jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, charakterem działalności Serwisu albo Regulaminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo edycji przed lub po publikacji, albo odmowy publikacji

 

5. Polityka prywatności

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klientów i Użytkowników odwiedzających Serwis.

2. Usługodawca przechowuje zapytania http kierowane do serwera na którym jest zainstalowany Serwis. W rezultacie Usługodawca posiada dane dotyczące: czasu nadejścia zapytania, czasu wysłania odpowiedzi, nazwy stacji klienta, błędów przy połączeniu, nazwy strony www odwiedzanej poprzednio przez Klienta oraz informacje o przeglądarce Klienta.

3. Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe dane są przechowywane przez czas nieokreślony. Dane te służą do prowadzenia statystyk oraz ogólnej analizy działania Serwisu, a także stanowią materiał pomocniczy do zarządzania Serwisem. Powyższe zestawienia nie zawierają żadnych cech identyfikujących Klientów korzystających z Serwisu.

4. Wyjątkiem od powyższych zasad, jest sytuacja, gdy Klient wypełni i prześle formularz rejestracyjny, w wyniku czego Usługodawca tworzy na jego rzecz Konto w Serwisie. W takim przypadku, informacje które Klient powierza Usługodawcy mogą zawierać dane takie jak służbowy adres email, imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa które Klient reprezentuje lub inne dane określone w formularzu rejestracyjnym lub podane przez Klienta w trakcie korzystania z Usług. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.

5. Usługodawca umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Klienta na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych lub oferowania dodatkowych funkcjonalności.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo przesyłania na Adres email Klienta komunikatów marketingowych, technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.

 

6. Odpowiedzialność

1. Klient jest odpowiedzialny za umieszczone przez siebie treści i materiały zamieszczane w Serwisie, w tym treści Ofert pracy, Wpisu do katalogu szkoleń oraz Usług wizerunkowych i Usług sprzedażowych. W szczególności Klient jest odpowiedzialny za posługiwanie się nazwą własną Klienta umieszczaną w Ofertach pracy, Wpisach do katalogu szkoleń oraz Usługach wizerunkowych i Usługach sprzedażowych.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Klientów Serwisu, w tym treści Ofert pracy, Wpisu do katalogu szkoleń oraz Usług wizerunkowych i Usług sprzedażowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ochronę nazw własnych Klientów zamieszczanych w Ofertach pracy, Wpisach do katalogu szkoleń oraz Usługach wizerunkowych i Usługach sprzedażowych publikowanych w Serwisie.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Klienta hasła do konta osobom trzecim niezależnie od przyczyny ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody Klienta.

5. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z awarii, przerw w funkcjonowaniu systemu z przyczyn technicznych lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

6. W granicach dozwolonych prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z Serwisu.  

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. 

 

7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.01.2012 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie. Klient ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin.

4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.