Monter sieci gazowych

Monter sieci gazowych wykonuje prace związane z montażem przewodów gazowych i armatury.
 
1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu
Monter sieci gazowych jest zawodem produkcyjno-usługowym. Praca montera sieci gazowych polega na montażu sieci zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami nadzoru technicznego, wykonywaniu prób ciśnieniowych oraz jej rozruchu i kontroli. W swojej pracy monter wykonuje prace związane z przecinaniem i obróbką rur, gwintowaniem, łączeniem rur poprzez połączenia rozłączne i nierozłączne (spawanie i zgrzewanie), wierci otwory, szlifuje, gnie rury, uszczelnia złącza, wykonuje izolacje antykorozyjne i termiczne. Monter również naprawia i konserwuje uzbrojenia sieci gazowych, a jego praca polega na określaniu rodzaju i miejsca uszkodzenia, demontażu elementów i ich wymianie lub regulacji, montażu naprawionego odcinka, przyłączeniu do sieci gazowej i przeprowadzeniu jej rozruchu. Monter sporządza również zapotrzebowanie materiałowe dla przeprowadzanych prac: montażu i naprawy sieci gazowej. Monter sieci gazowej wykonuje prace zgodnie z warunkami technicznymi, wymaganiami projektu technicznego, procedurami prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.
 
2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
Monter sieci gazowych pracuje w terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych. W swojej pracy posługuje się narzędziami, takimi jak: zgrzewarki, agregaty prądotwórcze, spawarki, agregaty hydrauliczne, sprężarki, zagęszczarki, klucze monterskie, przecinaki, młotki, gwintownice, giętarki, szlifierki kątowe, młoty pneumatyczne, piły do cięcia drzew, rur i asfaltu, wiertarki, wkrętarki elektryczne, nożyce do cięcia rur, skrobaki do rur. Użytkuje również aparaturę kontrolno-pomiarową i przyrządy pomiarowe. Zagrożenia dla zdrowia występujące w zawodzie spowodowane są wykonywaniem prac w zmiennych warunkach pogodowych, w wykopach, pracą na wysokości, hałasem emitowanym przez obsługiwane urządzenia, drganiami powodowanymi przez narzędzia i maszyny, zapyleniem i występowaniem lotnych substancji szkodliwych w powietrzu. Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie pracy zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicz-nymi, zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. Praca montera sieci gazowych może przebiegać w systemie zmianowym. Monter sieci gazowej powinien pracować w zespole, jedynie proste czynności może wykonywać samodzielnie.
 
3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Wykonywanie zawodu montera sieci gazowych wymaga odpowiedzialności, podzielności i koncentracji uwagi, refleksu i dokładności. Powinien wykazywać się zdolnościami technicznymi i manualnymi, wyobraźnią przestrzenną, samodzielnością w podejmowaniu decyzji, umiejętnością pracy pod presją czasu i w trudnych warunkach oraz umiejętnością pracy w zespole. Osoba wykonująca zawód powinna mieć dobry węch, koordynację wzrokowo-ruchową, być wytrzymała na długotrwały wysiłek fizyczny i zmienne warunki pracy. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu montera sieci gazowych jest niska wydolność fizyczna, wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji, zaburzenia równowagi i lęk wysokości. Przeciwwskazaniami są również choroby układu mięśniowego, kostno-stawowego, oddechowego i wady serca uniemożliwiające wykonywanie zadań zawodowych.
 
4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Pracodawcy mogą zatrudniać na stanowisku montera sieci gazowych osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w zawodzie 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, a także absolwentów średnich szkół technicznych w zawodach: 311913 Technik gazownictwa; 311209 Technik urządzeń sanitarnych. Monter sieci gazowych powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie gazowniczym, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych. Monter sieci gazowych powinien posiadać uprawnienia: energetyczne eksploatacyjne w zakresie 3
i 1 grupy energetycznej, uprawnienia do spawania, zgrzewania oraz do obsługi sprężarek.
 
5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji
Monter sieci gazowych może również uzyskać kompetencje zawodowe po ukończeniu kursu w zakresie kwalifikacji B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, ujętej w podstawie programowej w zawodzie311913 Technik gazownictwa i zdaniu egzaminu zawodowego przed właściwą komisją egzaminacyjną oraz na drodze pozaformalnej poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże, zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Następnie może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 311913 Technik gazownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych, ujętej w podstawie programowej w tym zawodzie i po uzupełnieniu wykształcenia ogólnego do poziomu średniego. Monter sieci gazowych może awansować na stanowisko mistrza lub brygadzisty w zespole wykonującym prace sieciowe.
 

Zadania zawodowe

Z1. Planowanie i organizowanie prac montażowych i eksploatacyjnych sieci gazowych z wykorzystaniem dokumentacji projektowej i map geodezyjnych 
Z2. Montowanie rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych oraz uzbrojenia sieci gazowych 
Z3. Wykonywanie prac antykorozyjnych na sieciach gazowych 
Z4. Wykonywanie prób ciśnieniowych gazociągów i przyłączy gazowych 
Z5. Demontowanie i naprawianie armatury odcinającej, regulacyjnej, odwadniającej i odpowietrzającej sieci gazowych 
Z6. Wykonywanie rozruchu sieci gazowej 
Z7. Kontrolowanie sieci gazowej 
Z8. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii

Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Monter sieci wodnych i kanalizacyjnychMonter sieci cieplnych »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: