Kontroler robotów przemysłowych

Kontroler robotów przemysłowych wdraża, kontroluje stan techniczny oraz naprawia roboty przemysłowe.

Sprawdź również wymagania zawodowe na stanowisku inżynier mechanik.

1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania,  obszary występowania zawodu

Kontroler robotów przemysłowych pracuje w zakładach produkcyjnych. Celem pracy kontrolera robotów przemysłowych jest obsługiwanie i nadzorowanie bieżącej pracy robotów i manipulatorów przemysłowych oraz serwisowanie i przeprogramowanie robotów do wykonywania określonych funkcji. Kontroler robotów przemysłowych wykonuje kontrole okresowe i doraźne robotów oraz zapewnia utrzymanie ciągłości ich pracy. Na podstawie wniosków z kontroli przewiduje i zapobiega niewłaściwej pracy robotów, planuje i wykonuje konserwacje i naprawy, wykonuje konieczne korekty i dostosowania mechanizmów robotów i urządzeń peryferyjnych do nowo zleconych zadań.

2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Miejscem pracy kontrolera robotów przemysłowych są zakłady produkcyjne, które w procesie produkcyjnym użytkują roboty przemysłowe. Obiekty te mają charakter hal produkcyjnych podzielonych na działy produkcyjne przystosowane do rodzaju wytwarzanego produktu. W realizacji zadań zawodowych występują zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy (np. hałas, drgania, zapylenie, wirujące części maszyn). Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ppoż., ochrony środowiska. Kontroler robotów przemysłowych jest osobą współodpowiedzialną za bieżące utrzymanie bezpieczeństwa pracy maszyny (np. stan osłon części ruchomych, wentylacji itp.). Praca kontrolera robotów przemysłowych przebiega w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Kontroler obsługuje urządzenia samodzielnie lub w zespole. Jego praca polega na wykonywaniu zmiennych czynności ze względu na różnorodność procesów produkcyjnych, w których używane są roboty przemysłowe.

3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Wykonywanie zawodu kontrolera robotów przemysłowych wymaga umiejętności oceny stanu technicznego robota w przydzielonym obszarze pracy za pomocą narzędzi testowych i pomiarowych. Wskazana jest umiejętność przewidywania działania maszyny w różnych typowych i nietypowych warunkach zasilania, sterowania oraz w trakcie rozmaitych zewnętrznych zakłóceń jej pracy. W szczególności dotyczy to oceny bezpieczeństwa osób przebywających w bezpośrednim otoczeniu maszyny. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi w niesprzyjających warunkach otoczenia oraz odporność na stres np. spowodowany awarią robotów. Kontroler robotów przemysłowych powinien cechować się dokładnością, rzetelnością oraz dbałością o czystość i porządek. Ważna jest umiejętność wykonywania pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole. Do przeciwwskazań do pracy w zawodzie kontrolera robotów należy zaliczyć: alergie skórne na smary i oleje, epilepsję, ograniczone zdolności manualne, wady wzroku i słuchu nie dające się skorygować, daltonizm.

4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Pracodawcy zatrudniają w zawodzie kontrolera robotów przemysłowych osoby posiadające wykształcenie średnie techniczne w zawodzie 311410 Technik mechatronik lub osoby z potwierdzoną kwalifikacją E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ujętą w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Pracodawcy zatrudniają w tym zawodzie również osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenia i posiadające wykształcenie w zawodach 311303 Technik elektryk; 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Kontroler robotów przemysłowych powinien ukończyć specjalistyczne kursy organizowane przez producentów robotów przemysłowych w zakresie serwisu i programowania. Do podjęcia pracy w zawodzie przydatne jest także posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Posiadając kompetencje w zawodzie kontrolera robotów przemysłowych, można pracować na równorzędnych stanowiskach pracy w zawodach z grupy 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani, np. 313903 Operator robotów i manipulatorów przemysłowych; 313904 Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym.

5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej są ograniczone. W miarę zdobywania doświadczenia zawodowego kontroler robotów może awansować na stanowisko lidera zespołu. Kontroler robotów przemysłowych powinien doskonalić umiejętności zawodowe, ponieważ praca w tym zawodzie jest nierozerwalnie związana z dynamicznym rozwojem technologicznym urządzeń przemysłowych. Powinien brać udział w specjalistycznych szkoleniach zawodowych organizowanych w przedsiębiorstwie, jak i przez producentów robotów przemysłowych. Dalsze kształcenie może wiązać się z ukończeniem studiów wyższych na kierunku mechatronika lub robotyka. Posiadając kompetencje w zawodzie, kontroler robotów przemysłowych może pracować na równorzędnych stanowiskach technicznych w zawodach z grupy 3139 Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani.

Zadania zawodowe

Z1. Wykonywanie okresowych testów kontrolnych robotów przemysłowych 
Z2. Diagnozowanie poprawności działania podzespołów robota na podstawie przeprowadzonych testów 
Z3. Wykonywanie precyzyjnych pomiarów mechanicznych celem określenia dopuszczalnych luzów zespołów ruchowych robotów 
Z4. Naprawianie wadliwie działających elementów mechanicznych robotów i napędu elektrycznego 
Z5. Naprawianie zespołów, regulowanie i konserwowanie podzespołów hydraulicznych lub pneumatycznych robotów przemysłowych 
Z6. Regulowanie i konserwowanie systemów mechaniki precyzyjnej robotów oraz systemów napędu elektrycznego (silniki krokowe, liniowe i inne mikromaszyny) 
Z7. Programowanie pamięci robota w przypadku zmiany technologii produkcji lub zmiany asortymentu albo parametrów pracy 
Z8. Tworzenie i uruchamianie nowych programów sterujących pracą robota 
Z9. Instalowanie i uruchamianie mechaniczne i elektryczne robotów i osprzętu peryferyjnego na nowych stanowiskach pracy
Z10. Obsługiwanie i konserwowanie urządzeń elektronicznej automatyki przemysłowej 
Z11. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wodyElektroenergetyk elektrowni cieplnych »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: