Kontroler jakości wyrobów mechanicznych

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych ocenia zgodność wyrobów mechanicznych z dokumentacją techniczną, analizuje przyczyny zaistniałych niezgodności i sporządza wnioski korygujące.

1.  Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych sprawdza zgodność kształtu, wymiarów, warunków technicznych wykonania oraz rodzaj i jakość zastosowanego materiału z dokumentacją techniczną wyrobu. W pracy używa uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Na podstawie uzyskanych wyników analizuje i formułuje wnioski i zalecenia. Do zakresu pracy kontrolera należy również sprawdzenie, czy wykonany wyrób spełnia założoną funkcję. Miejscem pracy kontrolera jakości wyrobów mechanicznych jest najczęściej przedsiębiorstwo produkcyjne o profilu mechanicznym, a także placówka badawcza. Kontroler jakości wyrobów mechanicznych może pracować zarówno w obszarze produkcji gotowych wyrobów, jak też przy wykonywaniu prototypów wyrobów. Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań, korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych może pracować w pomieszczeniu wydzielonym w wydziale produkcyjnym, a także w hali produkcyjnej. Podczas pracy posługuje się przyrządami kontrolno-pomiarowymi, dokładnymi urządzeniami do badań i pomiarów. Pracując w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, może być narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia takich jak hałas, wibracje, zapylenie. Na stanowisku pracy mogą występować również zagrożenia mechaniczne, pochodzące od ruchomych elementów maszyn i urządzeń, jak również zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Praca kontrolera wyrobów mechanicznych może przebiegać w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Może pracować samodzielnie jak i w zespole.

3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Kontroler wyrobów mechanicznych powinien być osobą dokładną, mieć dobry wzrok i słuch, odróżniać barwy. Niekiedy sprawność narządu słuchu umożliwia ocenę pracy wyrobów mechanicznych. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji, a także odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Specyfika zawodu wymaga uzdolnień technicznych, organizacyjnych, komunikatywności i samokontroli. Kontroler jakości wyrobów mechanicznych powinien być innowacyjny, otwarty na wszelkie nowości techniczne.

4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Kontroler jakości wyrobów mechanicznych powinien posiadać co najmniej wykształcenie na poziomie technika o specjalności mechanika. Osoba podejmująca pracę w tym zawodzie może również posiadać wykształcenie średnie ogólnokształcące oraz potwierdzone egzaminem kwalifikacje zawodowe wyodrębnione w zawodzie technik mechanik. W szczególnych przypadkach kontroler powinien być przeszkolony w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu – urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych.

5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Kontroler wyrobów mechanicznych korzysta z nowoczesnych narzędzi kontrolno-pomiarowych, jak i projektowych (programy komputerowe), aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe, uczestniczy w szkoleniach i seminariach z zakresu nowoczesnych urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz systemów jakości. Naukę może kontynuować na studiach na wydziale inżynierii mechanicznej, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalizacja zarządzanie jakością. W wyniku podwyższania kompetencji zawodowych może awansować na stanowisko specjalisty ds. kontroli jakości, kierownika działu zgodnie z kryteriami awansu zawodowego przyjętymi w przedsiębiorstwie.

Zadania zawodowe

Z1. Organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. 
Z2. Kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu mechanicznego z dokumentacją techniczną 
Z3. Sprawdzanie działania wyrobu mechanicznego i ocena jego zgodności z dokumentacją techniczną i zamówieniem klienta 
Z4. Ocenianie jakości materiałów do produkcji wyrobów mechanicznych i sporządzanie wniosków korygujących 
Z5. Analizowanie procesu technologicznego wykonania wyrobów mechanicznych i sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów 
Z6. Analizowanie dokumentacji technicznej wyrobów mechanicznych oraz sporządzanie wniosków dla poprawy jakości wyrobów
Z7. Testowanie prototypów i sporządzanie wniosków w celu poprawy jakości nowych wyrobów 
Z8. Nadzorowanie pracy pracowników w zakresie kontroli jakości wyrobów i sprzętu pomiarowo-kontrolnego 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Elektroenergetyk elektrowni cieplnych Kontroler jakości wyrobów elektronicznych »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: