Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym

Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym organizuje, nadzoruje i kontroluje prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego.
 
1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy mistrza jest realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniająca zakładaną jakość oraz ilość produkcji w ramach założonego czasu i kosztów. W razie stwierdzenia opóźnień w wykonaniu planu lub wystąpienia niezgodności mistrz produkcji w przemyśle samochodowym podejmuje działania korygujące w celu usunięcia zagrożeń produkcyjnych. Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym uczestniczy w projektach mających na celu uruchomienie nowej produkcji oraz wspiera pracowników podczas wdrażania nowych technologii. Nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i ochrony ppoż. Na podstawie bieżącego zużycia i planowanych potrzeb składa zapotrzebowanie na przyrządy, narzędzia, środki trwałe i środki produkcyjne niezbędne do zachowania ciągłości produkcji. Analizuje potrzeby kwalifikacyjne oraz aktualne kompetencje podległych pracowników i na ich podstawie planuje szkolenia lub sam przeprowadza szkolenia instruktażowe dla podległych pracowników (z przepisów, nowych technologii, instrukcji, norm, wytycznych itp.). Na bieżąco monitoruje osiągane wskaźniki jakości, analizuje błędy, na podstawie czego inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze. Sugeruje zmiany technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne mające na celu poprawę procesu produkcyjnego oraz jego optymalizację. Nadzoruje właściwą segregację odpadów, eliminuje zagrożenia związane ze środowiskiem. Ponadto jest odpowiedzialny za terminowe i kompletne wypełnienie dokumentacji produkcyjnej oraz sporządza protokoły i sprawozdania.
 
2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)
Miejscem pracy mistrza produkcji w przemyśle samochodowym jest hala produkcyjna oraz biuro. Są to obiekty wielkogabarytowe, gdzie występują zagrożenia dla zdrowia spowodowane uciążliwymi warunkami pracy, np. hałasem, drganiami, wpływem czynników chemicznych, zapylenie itp. Z tego względu szczególnie ważne jest planowanie i organizowanie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska. Praca mistrza produkcji w przemyśle samochodowym odbywa się najczęściej w systemie dwu- lub trzyzmianowym. Pracę charakteryzują zmienne czynności.
 
3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu
Praca w zawodzie mistrza produkcji w przemyśle samochodowym wymaga umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. W zawodzie wymagana jest umiejętność pracy zespołowej (kierowanie grupą podległych pracowników) oraz otwarty, zrozumiały styl komunikacji. Mistrz produkcji powinien mieć dobry wzrok, słuch i odróżniać barwy. Bardzo ważna jest dokładność, zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Specyfika zawodu wymaga także uzdolnień technicznych. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu może być skłonność do uczuleń, alergia na paliwa płynne, oleje smarne lub płyny eksploatacyjne (np. płyn hamulcowy lub chłodniczy), także wady wzroku nie dające się skorygować szkłami optycznymi, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia słuchu (niedosłuch), zaburzenia czucia, inne przewlekłe schorzenia i stany przebiegające z utratą przytomności.
 
4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Pracodawcy najchętniej zatrudniają w zawodzie mistrza produkcji w przemyśle samochodowym osoby z wykształceniem minimum średnim technicznym, posiadające wieloletni staż pracy w branży samochodowej i doświadczenie w kierowaniu lub zarządzaniu niewielkim zespołem pracowników.
 
5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym powinien wykazywać gotowość do ciągłego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji poprzez stałe uczestnictwo w kierunkowych, specjalistycznych szkoleniach. Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym powinien na bieżąco optymalizować własną technikę pracy i sposoby przekazywania informacji. Pracodawcy chętnie zatrudniają w tym zawodzie pracowników z rekrutacji wewnętrznej, posiadających duże doświadczenie nabyte w trakcie wieloletniej pracy przy danym procesie produkcyjnym. Często w firmach prowadzone są programy rozwojowe przygotowujące personel niższego szczebla do objęcia w przyszłości wyższych stanowisk, np. mistrz produkcji w przemyśle samochodowym. Osoba wytypowana do takiego programu przechodzi cykl specjalistycznych szkoleń (także z zarządzania personelem), poznaje również każdy etap procesu, za który będzie odpowiadać. Prowadzenie takich programów jest dla firm korzystne, ponieważ pozwala w sposób kompleksowy przygotować potencjalną osobę na dane stanowisko.
 
 

Zadania zawodowe

Z1. Realizowanie planu produkcyjnego 
Z2. Organizowanie codziennych czynności zawodowych 
Z3. Nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP i ochrony ppoż. 
Z4. Zapewnianie środków produkcyjnych dla zachowania ciągłości produkcji 
Z5. Monitorowanie jakości i analizowanie błędów jakościowych 
Z6. Organizowanie szkoleń instruktażowych 
Z7. Kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń
Z8. Inicjowanie działań poprawy i optymalizacji procesu produkcyjnego 
Z9. Realizowanie celów środowiskowych w procesie produkcyjnym 
Z10. Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej 
Z11. Przygotowywanie protokołów i sprawozdań 
Z12. Uczestniczenie w projektach wdrażających nowe technologie


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Kontroler jakości wyrobów elektronicznych

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: