Rzutnie w AutoCAD

Rzutnie w AutoCAD

Ekran AutoCAD-a można podzielić na kilka okien rysunkowych, zwanych rzutniami. W każdej rzutni Autocad można umieścić dowolny fragment rysunku, w dowolnym powiększeniu, oglądany z różnych punktów widzenia. Każda rzutnia ma własny układ współrzędnych LUW oraz ustawienia parametrów cieniowania. Modyfikacje rysunku dokonywane w jednej rzutni będą automatycznie przenoszone do pozostałych. Tylko jedna rzutnia jest aktywna w danym momencie — wskazania dotyczą jej bezpośrednio. Rzutnia aktywna zaznaczona jest na ekranie pogrubioną ramką. W trakcie przesuwania do innych rzutni kursor przyjmie kształt strzałki. Można wskazywać punkty i obiekty tylko w rzutni aktywnej. Aby uaktywnić rzutnię, należy ją kliknąć. Rzutnię aktywną można zmienić w trakcie wykonywania polecenia. Przykładowo można narysować odcinek, wskazując jego punkt początkowy w jednej rzutni, a punkt końcowy w innej. Można przenosić elementy z obszaru rysunku wyświetlanego w jednej rzutni do obszaru wyświetlanego w innej.

Każda rzutnia Autocad charakteryzuje się własnymi parametrami: powiększeniem, wyświetlanym obszarem rysunku, skokiem (SKOK), siatką węzłów (SIATKA), dokładnością rysowania okręgów i łuków (ROZDZ), parametrami cieniowania, bieżącą wysokością (Elevation), układem współrzędnych LUW, ikoną układu współrzędnych, perspektywą oraz położeniem kamery. Wybraną konfigurację rzutni, łącznie z jej parametrami, można zapisać w rysunku, nadając jej nazwę, a później odtworzyć.

Ekran AutoCAD-a podzielony na cztery rzutnie:

Konfiguracja rzutni Autocad

Łatwe tworzenie rzutni

AutoCAD daje możliwość łatwego podzielenia ekranu na kilka rzutni. Wystarczy wybrać pożądaną konfigurację z listy rozwijanej Konfiguracje rzutni. [Widok] -> [Rzutnie modelu] -> [Konfiguracja rzutni]

 • W rzutniach widoczne są widoki tego samego modelu. Modyfikacja obiektów dokonana w jednej rzutni zostanie automatycznie pokazana we wszystkich pozostałych rzutniach (o ile jest w nich widoczny modyfikowany element).
 • Rzutnię aktywną można zmienić przez wskazanie kursorem innej rzutni lub naciśnięcie kombinacji klawiszy CTRL-R.
 • Rzutnie tworzone w przestrzeni modelu nie mogą na siebie zachodzić

Zaawansowane tworzenie konfiguracji rzutni Autocad

Menedżer konfiguracji rzutni pozwala podzielić ekran lub rzutnię na kilka rzutni, zapisać te konfiguracje, odtworzyć konfigurację zapisaną wcześniej oraz ją usunąć. Umożliwia również bardziej wyszukane dopasowanie widoków w poszczególnych rzutniach.
[Widok] -> [Rzutnie modelu] -> [Nazwany...]

Tworzenie konfiguracji rzutni:

rzutnie autocad

 • Nowa nazwa: – nazwa tworzonej konfiguracji rzutni. Jeżeli nazwa nie zostanie podana, konfiguracja zostanie utworzona, ale nie zostanie zapamiętana.
 • Standardowe rzutnie: – lista zawiera standardowe konfiguracje rzutni. Wybierz jedną z nich.
 • Zastosuj do: – zastosowanie podziału do:
  • Ekranu – całego ekranu,
  • Bieżącej rzutni – aktywnej rzutni.
 • Ustawienia: – widok, który powinien zostać ustawiony w rzutniach po utworzeniu konfiguracji:
  • 2D – konfiguracja płaska. Można wybrać bieżący widok lub jeden z widoków zapisanych wcześniej,
  • 3D – konfiguracja 3D. W rzutniach zostanie ustawiony widok w przestrzeni. Można wybrać standardowy widok przestrzenny (z góry, z boku itp.) lub jeden z widoków zapisanych wcześniej.

Zmień widok na: – widok, który powinien zostać ustawiony w wybranej rzutni.
Styl wizualny: – stosuje wybrany z listy rozwijanej styl wizualny do rzutni.

Łączenie rzutni

Istnieje możliwość łatwego połączenia dwóch rzutni.
[Widok] -> [Rzutnie modelu] -> [Dołącz rzutnie...]
Wskaż główną rzutnię „Wybierz rzutnię główną :”, a następnie wskaż rzutnię, która ma zostać z nią połączona „Wybierz rzutnię do połączenia:”.

Przywołanie zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni

Aby uaktywnić jedną z zapisanych wcześniej konfiguracji rzutni, wybierz z menu:

[Widok] -> [Rzutnie modelu] -> [Nazwany]. Wybierz w oknie dialogowym nazwę rzutni i kliknij OK.
Aby zmienić nazwę konfiguracji rzutni, kliknij jej nazwę, a następnie kliknij prawy przycisk myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Zmień nazwę). Następnie wpisz nową nazwę konfiguracji rzutni. Aby usunąć konfigurację rzutni, wskaż ją kursorem, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz z menu kontekstowego opcję Usuń. Możesz również nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze.

Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni:

autocad rzutnia


Układ współrzędnych w rzutni

Każda rzutnia Autocad ma swój własny, niezależny układ współrzędnych. Zmiany układu współrzędnych dokonane w innej rzutni nie mają na niego wpływu. Aby zmienić układ w rzutni, wskaż ją kursorem (uaktywnij) i dokonaj pożądanej zmiany.

Spójrz na poniższy rysunek. Widać na nim cztery rzutnie — w każdej z nich zdefiniowany jest inny układ współrzędnych. Zmiana układu współrzędnych w jednej rzutni nie powoduje zmiany układu w innych.

Każda rzutnia ma własny układ współrzędnych LUW:

autocad rzutnie

Aby zdefiniować układ współrzędnych dla rzutni, należy ją uaktywnić i dopasować ten układ za pomocą polecenia LUW lub menedżera układów współrzędnych MENLUW.

Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym

Jeżeli w rzutni powinien zostać włączony widok ortogonalny względem globalnego układu współrzędnych GUW (np. widok z przodu, z tyłu, z góry, od dołu, z prawej strony i z lewej strony), sposób ustawienia układu współrzędnych w tej rzutni zależy od wartości zmiennej systemowej UcsOrtho. Domyślnie zmienna ta przyjmuje wartość 1.

UcsOrtho = 1 – w rzutni zostanie ustawiony LUW, którego płaszczyzna XY jest równoległa do płaszczyzny ekranu (widok z góry).
UcsOrtho = 0 – w rzutni zostanie zachowany bieżący układ współrzędnych.

Zmienna UcsOrtho nie ma wpływu na układ współrzędnych w widokach izometrycznych (np. w widoku Pd.-zach. iz.).
 

Okładka książki AutoCAD 2018 PL Artykuł opracowany na podstawie: AutoCAD 2018 PL, Andrzej Pikoń, wyd. Helion

 

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty