Kreskowanie w AutoCAD

Kreskowanie w AutoCAD

W AUTOCAD kreskowanie wybranego obszaru jest możliwe za pomocą jednego ze standardowych wzorów kreskowania, np. kreskami ukośnymi, kratką, itp. Program daje użytkownikowi do dyspozycji wiele standardowych, predefiniowanych wzorów kreskowań. Oprócz możliwości wyboru wzoru użytkownik ma możliwość określenia współczynnika skali, kąta obrotu kreskowania, koloru kreskowania i koloru tła kreskowania. Istnieje również możliwość wypełnienia zamkniętego obszaru jednolitym kolorem (dzięki zastosowaniu wzoru kreskowania Solid) oraz wypełnieniem gradientowym. Granica obszaru przeznaczonego do zakreskowania jest wyznaczana przez program automatycznie po wskazaniu punktu wewnątrz tego obszaru. Przed wykonaniem kreskowania można obejrzeć oczekiwane efekty na ekranie i ocenić, czy dobrane wcześniej parametry spełniają oczekiwania. Jeżeli nie, można je bez trudu zmienić i ponawiać próby aż do uzyskania zadowalających rezultatów. Można również nakazać odczytanie parametrów kreskowania pochodzących z innego, istniejącego juź w rysunku kreskowania (tzw. dziedziczenie parametrów kreskowania).

W zależności od wyboru granicy kreskowania można uzyskać różne efekty procesu kreskowania, co ilustruje poniższy rysunek.

kreskowanie w AutoCAD

Przykładowe kreskowania Autocad (granica kreskowania wskazana linią pogrubioną)


Aby rozpocząć kreskowanie, kliknij ikonę kreskowania Kreskowanie znajdującą się w panelu Rysuj, na karcie Narzędzia główne.
Włączony zostanie tryb kreskowania i we wstążce pojawi się nowa karta Tworzenie kreskowania zawierająca narzędzia umożliwiające wskazanie obszaru przeznaczonego do zakreskowania, dobranie parametrów, podgląd i wykonanie kreskowania.

 

kreskowanie AutoCAD

Karta tworzenia kreskowania Tworzenie kreskowania


Po ustawieniu kursora nad zamkniętym obszarem na ekranie pojawi się podgląd kreskowania tego obszaru z zastosowaniem aktualnych parametrów kreskowania (ustawionych na karcie Tworzenie kreskowania). Wystarczy kliknąć i wskazany obszar
zostanie zakreskowany. Możesz w ten sposób zakreskować wiele obszarów.

Istnieje również możliwość wskazania obiektów, które mają wyznaczyć obszar przeznaczony do zakreskowania. W tym celu kliknij Wybierz. Następnie wskać obiekty na ekranie.

Jeśli chcesz usunąć wykonane kreskowanie, to kliknij przycisk Usuń i wskaż obwiednię obszaru kreskowania przeznaczonego do usunięcia. Po wykonaniu kreskowania zakończ tryb tworzenia kreskowania klikając przycisk Zakończ tryb tworzenia kreskowania.

 

Parametry kreskowania Autocad

Bieżące parametry kreskowania ustalamy we wstążce. Aby określić wzór kreskowania skorzystaj z karty wzorów kreskowania.

 

kreskowanie AutoCAD

Wybór wzoru kreskowania Autocad

 

Aby określić kąt kreskowania, współczynnik skali oraz inne paramenty (kolor kreskowania, kolor tła, przezroczystość) wpisz je we właściwych polach edycyjnych wstążki. Współczynnik skali kreskowania wpisz w polu Skala wzoru kreskowania oznaczonym
ikoną . Im mniejszy będzie współczynnik tym bardziej gęsty będzie wzór kreskowania.

Kąt kreskowania wpisz w polu Kąt.


AutoCAD kreskowanie

 

PRZYKŁAD: Zakreskuj obszar wewnątrz prostokąta (z wyłączeniem okręgów).

 

Kreskowanie w AutoCAD

Kreskowanie wnętrza prostokąta (z wyłączeniem okręgów)


Polecenie: (Kreskowanie)
Z karty Wzór wybierz wzór o nazwie ANSI31.
Ustaw kursor w punkcie P1 ale na razie nie klikaj.

 

kreskowanie AutoCAD
Wskazanie punktu P1 wewnątrz obszaru przeznaczonego do zakreskowania

 

Na ekranie zobaczysz podgląd kreskowania. Wzór jest zbyt gęsty, ale obszar kreskowania jest prawidłowy więc kliknij, żeby zatwierdzić wybór.
Następnie zwiększ współczynnik skali kreskowania. W okienku Skala wzoru kreskowania wpisz nową wartość równą 10 i wciśnij
ENTER. 

Gdy kreskowanie odpowiada już Twoim oczekiwaniom, zamknij tryb kreskowania klikając przycisk Zakończ tryb tworzenia kreskowania.

Do wypełniania obszarów służy wzór o nazwie Solid. Poniższy rysunek prezentuje symbol spalinowych przewodów kominowych. Efekt wypełnienia dolnej części kwadratu uzyskano za pomocą kreskowania wzorem Solid. Użytkownik może sterować przezroczystością kreskowania za pomocą suwaka Przezroczystość kreskowania.

 

Kreskowanie AutoCAD

Wypełnianie obszaru za pomocą kreskowania wzorem Solid


Kopiowanie parametrów istniejącego kreskowania Autocad

Nowe kreskowanie może odziedziczyć parametry od innego, istniejącego już kreskowania. W tym celu kliknij przycisk Uzgodnij właściwości znajdujący się w panelu kreskowania. W odpowiedzi na komunikat „Wybierz kreskowanie:” wskaż kreskowanie, którego parametry mają zostać skopiowane. Parametry wskazanego kreskowania zostaną odczytane i przyjęte jako domyślne. Można od razu wykonać kreskowanie lub dokonać modyfikacji skopiowanych parametrów.

Podczas wybierania kreskowania, którego parametry mają być skopiowane wskaż wzór wypełniający obszar, a nie granicę kreskowania.

Kreskowanie Autocad za pomocą palety
Kreskowanie można wykonać również korzystając z palety narzędzi. Aby wyświetlić paletę na ekranie kliknij ikonę Palety narzędzi (panel Palety, karta Widok). Kliknij zakładkę Kreskowania i wypełnienia znajdująca się z boku palety. Następnie kliknij wybrany
wzór kreskowania w palecie i nie puszczając lewego przycisku myszy, przeciągnij go w obręb kreskowanego obiektu i tam upuść.

W celu wyświetlenia oraz schowania palety narzędzi można również posłużyć się kombinacją klawiszy CTRL-3.

Modyfikacja kreskowania
W celu zmodyfikowania istniejącego kreskowania, kliknij je dwukrotnie. Na ekranie pojawi się panel właściwości kreskowania, w którym możesz zmienić parametry.

Początek kreskowania
Bardzo przydatną funkcją jest możliwość ustawienia początku kreskowania. Dzięki temu można dokładnie dopasować kreskowanie do naszych potrzeb.

 

PRZYKŁAD: Na rysunku POCZKRESK.DWG widzimy fragment muru. Zakreskuj górną część tak by uzyskać widok muru z cegły.

 

Kreskowanie w AutoCAD

POCZKRESK.DWG
 

Polecenie: (Kreskowanie)
Z listy rozwijanej Wzór wybierz wzór o nazwie BRICK.
W okienku Skala wpisz nową wartość równą 10.
Wskać punkt we wnętrzu muru i kliknij.
Kliknij przycisk Ustaw początek.
Określ punkt początkowy: wskać lewy górny narożnik muru
Zamknij Zakończ tryb tworzenia kreskowania.

 

ZADANIE: Narysuj obiekty takie jak pokazane na poniższym rysunku i wykonaj kreskowanie

AutoCAD kreskowanie

 

 Materiał opracowany na podstawie książki AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki, Autor: Andrzej Pikoń, Wyd. Helion

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty