Inżynier sprzedaży

Inżynier sprzedaży jest osobą odpowiedzialną za realizowanie polityki sprzedaży firmy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami indywidualnymi oraz współpracęz sieciami handlowymi. Dokładnie rozpoznaje także oczekiwania klientów, udziela im pomocy w wyborze odpowiednich produktów lub rozwiązań firmy oraz zapewnia fachowe doradztwo techniczne.
 
Inżynier sprzedaży zajmuje się głównie badaniem rynku pod kątem poszukiwania nowych klientów oraz podtrzymywaniem kontaktów z dotychczasowymi odbiorcami, których odwiedza osobiście. Przygotowuje dla nich oferty handlowe, które zawierają zestawienie proponowanych produktów, usług i cennik, a także dane dotyczące aktualnych promocji i rabatów. Realizując te zadania inżynier sprzedaży określa w pierwszej kolejności potrzeby klientów, a następnie proponuje im odpowiednie rozwiązania lub produkty. Dokonuje tego poprzez dostarczanie informacji na temat technicznych parametrów oferowanych artykułów, a także zapewnienie doradztwa technicznego dotyczącego produktu, usługi lub serwisu gwarancyjnego. Inżynier sprzedaży uczestniczy również aktywnie w procesie negocjowania warunków kontraktów handlowych. Przygotowuje między innymi wyceny i kalkulacje kosztów, bierze udział w rozmowach, a następnie realizuje zamówienia klientów. Ponieważ inżynier handlowiec koordynuje całościową realizację kontraktu, do jego obowiązków należy także zajmowanie się napływającymi do firmy informacjami o nieprawidłowościach, czyli reklamacjami. W tym zakresie nadzoruje i wspomaga serwis techniczny firmy.
 
inżynier sprzedażyW celu pozyskiwania nowych klientów – odbiorców produktów i usług firmy - inżynier sprzedaży zajmuje się rozwojem i współpracą z sieciami dystrybutorów. W tym celu odwiedza potencjalnych nabywców, nadzoruje terminy i warunki dostaw oraz koordynuje przepływ korespondencji. W swojej pracy inżynier handlowiec musi przestrzegać realizacji planu sprzedaży a także przygotowywać raporty i zestawienia sprzedaży. Służą one do oceny efektów pracy i są podstawą do naliczania premii, która jest głównym składnikiem wynagrodzenia inżyniera.
Wykonywanie zawodu inżyniera sprzedaży wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy technicznej. Ważnym elementem pracy jest więc uczestniczenie oraz przeprowadzanie szkoleń technicznych, a także branie udziału w targach, wystawach i pokazach branżowych. Stwarza to również okazję do promocji firmy oraz nawiązywania nowych kontaktów handlowych. 
 
Środowisko pracy inżyniera sprzedaży
Praca inżyniera sprzedaży odbywa się głównie w pomieszczeniach biurowych – zarówno w macierzystej firmie, jak i u klientów. Nawiązywanie kontaktów handlowych oraz wizyty u dotychczasowych odbiorców wymagają również przemieszczania się i podróży służbowych na krótkich i długich trasach. Z tego też względu, zwłaszcza w okresie zimowym, inżynier handlowiec narażony jest na przebywanie w otoczeniu o zmiennej temperaturze (ciepłe wnętrza biura i samochodu, a chłód panującyna zewnątrz). Może to być źródłem przeziębień, dlatego też istotna jest ogólna wysoka odporność fizyczna osób wykonujących pracę inżyniera sprzedaży.
W przypadku współpracy z firmami funkcjonującymi w branżach przemysłowych może zachodzić konieczność odwiedzania zakładów przemysłowych w celu zapoznania sięz technologią produkcji. Umożliwia to w efekcie prawidłową ocenę potrzeb i oczekiwań klienta co do zastosowania odpowiednich produktów lub rozwiązań technicznych. 
 
Wykonywanie pracy inżyniera sprzedaży wymaga częstych kontaktów z ludźmi. Przedstawianie oferty handlowej wiąże się z udzielaniem informacji na temat oferowanych produktów i usług, odpowiadaniem na pytania klientów i udzielaniem rad dotyczących możliwych zastosowań. Przy przygotowywaniu i realizacji kontraktów ważną umiejętnością jest właściwe reprezentowanie firmy oraz negocjowanie warunków sprzedaży. W związku z nadzorowaniem realizacji zawartych kontraktów inżynier sprzedaży jest również osobą, z którą klienci konsultują się w przypadku występowania trudności technologicznych lub usterek. Tak intensywne kontakty z ludźmi mogą być niejednokrotnie źródłem konfliktów, zwłaszcza w przypadku trudnych negocjacji lub załatwiania reklamacji. Ze względu na charakter pracy, wymagający samodzielnego poszukiwania odbiorców i klientów, w dużej mierze praca inżyniera sprzedaży jest pracą indywidualną, w której liczy się pomysłowość oraz inicjatywa. Efekty pracy są istotne dla całego zespołu, który pracuje na wyniki firmy. Dlatego też inżynier handlowiec powinien łączyć własne dążenia z planami rozwoju przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. 
 
Warunki organizacyjne pracy inżyniera sprzedaży 
W przypadku inżyniera sprzedaży trudno jest mówić o stałych godzinach pracy. Chociaż przeciętnie trwa ona ok. 8 godzin na dobę, trzeba być przygotowanym na ruchomy czas pracy, uzależniony głównie od specyfiki klienta (czas pracy, odległość terytorialna i związany z tym czas dojazdu). Dlatego też konieczne są wyjazdy zarówno na małe, jak i duże odległości. Działania podejmowane w ramach obowiązków służbowych przez inżyniera handlowca ograniczają się do dni powszednich, nie jest wymagana natomiast praca w niedziele i święta. 
 
Praca inżyniera sprzedaży jest pracą o dużym stopniu swobody. Nadzór kierownictwa dotyczy zazwyczaj określenia podstawowych kierunków działania oraz rozkładu czasowego ich wykonywania. 
 
Natomiast czynności dominujące w zawodzie inżyniera handlowca mają charakter zmienny – ze względu na konieczność nawiązywania kontaktów z klientami każdy dzień pracy przebiega często w inny sposób i w innym miejscu. Trzeba jednak liczyć się z przestrzeganiem określonych, powtarzających się procedur, takich jak np. sporządzanie planów sprzedaży i analiz okresowych dotyczących efektywności sprzedaży, prowadzenie kart klientów, sporządzanie sprawozdań tygodniowych i miesięcznych z przeprowadzonych działań handlowych, sporządzanie zestawień obrotów w obowiązujących okresach rozliczeniowych. 
 
Związki organizacyjne inżyniera sprzedaży są uzależnione od struktury firmy, w której jest zatrudniony. Może on pełnić funkcję podwładnego i kierownika (w większych firmach, gdzie dział sprzedaży jest wyodrębnioną komórką organizacyjną), albo tylko podwładnego lub tylko kierownika (stanowisko samodzielne). Np. w firmach handlowych inżynier sprzedaży na swoim stanowisku współpracuje z merchandiserem w zakresie promocji i ekspozycji towarów i usług oraz z kierownikiem sprzedaży w zakresie realizacji planów sprzedaży, która ma na celu zapewnienie najlepszych wyników sprzedaży.
 
Z miejscem zajmowanym w strukturze organizacyjnej powiązany jest bezpośrednio zakres odpowiedzialności. Z reguły każdy inżynier sprzedaży odpowiada za stan samochodu służbowego oraz innego sprzętu, którym posługuje się podczas wykonywania obowiązków (np. komputera, drukarki, telefonu komórkowego itp.). Natomiast osoby piastujące stanowiska kierownicze są odpowiedzialne również za pracę swoich podwładnych oraz za funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
 
Wymagania psychologiczne wobec inżynierów sprzedaży
Podstawowym celem pracy inżyniera handlowca jest nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami oraz współpraca z sieciami sprzedaży, dlatego najważniejszymi cechami psychologicznymi, które są niezbędne w tym zawodzie są  łatwość wchodzenia w relacje z ludźmi oraz umiejętność porozumiewania się z nimi. 
Przeprowadzanie procesu zawierania kontraktów handlowych wymaga natomiast od inżyniera sprzedaży zdolności przekonywania oraz cierpliwości. Powinien on wpłynąć na klienta w taki sposób, aby zachęcić go do skorzystania z usług i rozwiązań proponowanych przez firmę, którą reprezentuje. Z tego teżwzględu niebagatelną rolę odgrywa umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, zwłaszcza podczas toczących się negocjacji. 
 
Praca w sektorze usługowym, szczególnie w branżach związanych ze sprzedażą, wymaga inicjatywy, cierpliwości oraz łatwości przerzucania sięz jednej czynności na drugą. Inicjatywa jest przydatna przy ustalaniu planów rozwoju sieci odbiorców proponowanych usług, cierpliwość natomiast przy oczekiwaniu na efekty podjętych działań, które przychodzą czasami dopiero po upływie kilku miesięcy. Nieraz proces tzw. „zdobywania klienta”, czyli przekonywania go do skorzystania z usług konkretnej firmy, trwa od kilku do kilkunastu tygodni.
 
Warunki podjęcia pracy w zawodzie inżyniera sprzedaży
Do zdobycia zawodu inżyniera sprzedaży konieczne jest uzyskanie wykształcenia wyższego technicznego, w zakresie np. automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, informatyki czy mechaniki. Jedynie w przypadku branży informatycznej wymaga się wykształcenia co najmniej średniego, bowiem w tej dziedzinie bardziej liczą się posiadane umiejętności i doświadczenie niż formalne kwalifikacje. W pracy inżyniera sprzedaży istotną rolę odgrywa doświadczenie zawodowe, zwłaszcza w zakresie: sprzedaży,znajomości branży oraz kontaktów z klientami. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, a także umiejętność obsługi komputera (MS Office, internet, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych. Ze względu na konieczność częstych podróży służbowych wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B. 
 
Możliwości awansu na stanowisku inżyniera sprzedaży
Najbardziej prawdopodobną ścieżką kariery zawodowej dla inżyniera sprzedaży jest pięcie się w górę w pionie handlowym. Stanowiska, które może kolejno zajmować związane są z obejmowaniem nadzoru nad relacjami handlowymi z kluczowymi klientami i mogą to być: kierownik sprzedaży (regionalnylub okręgowy), a następnie dyrektor sprzedaży.
Awans inżyniera sprzedaży zależy od jego kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i przede wszystkim od wyników, które osiąga w sprzedaży.

 


Popularne stanowiska

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty