Inżynier BHP

Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy jest zwykle kierownikiem Działu BHP w zakładzie pracy, w związku z czym kieruje pracą inspektorów i specjalistów ds. BHP, a jednocześnie koordynuje i nadzoruje, z upoważnienia pracodawcy, całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. 
 
Inżynier BHPGłównym zadaniem Inżyniera BHP jest prowadzenie działalności kontrolnej – ustala tematykę
kontroli, jej formy oraz sposoby dokumentowania. Konsekwencją działań kontrolnych jest zazwyczaj stwierdzenie nieprawidłowości, o których Inżynier BHP informuje pracodawcę, przedstawiając jednocześnie propozycje dotyczące sposobów wyeliminowania stwierdzonych uchybień. W przypadku gdy nieprawidłowość stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pracowników obsługujących urządzenie, ma możliwość podjęcia decyzji o niezwłocznym wstrzymaniu jego pracy. 
Stwierdzenie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników może skłonić Inżyniera BHP do wystąpienia do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w całym zakładzie, jego części albo w zagrożonym obiekcie. Takie rozwiązanie to oczywiście ostateczność. Jest natomiast sprawą powszechną, że Inżynier BHP jest doradcą pracodawcy podczas rozwiązywania problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z czym na bieżąco zgłasza wnioski dotyczące wymagań BHP w stosowanych procesach technologicznych oraz dla konkretnych stanowisk pracy. Pracodawca ma prawo oczekiwać, że tej klasy fachowiec potrafi również ocenić, pod względem zgodności z wymaganiami ergonomii, jakość produkowanych wyrobów. 
Niekiedy rozmiar lub charakter zagrożeń wymagają zmiany stosowanej technologii, wymiany parku maszynowego czy wreszcie poważnych działań modernizacyjnych. Inżynier BHP bierze  udział w opracowaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych zakładu. Przedstawiając propozycje dotyczące problematyki bezpieczeństwa i warunków pracy, zgodnie z zasadą, że każda zmiana technologii, każda inwestycja powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W biurach projektowych działają rzeczoznawcy ds. BHP czy też ds. higieniczno-sanitarnych, którzy porównują zawarte w projektach rozwiązania z obowiązującymi przepisami. Niejednokrotnie też zalecają wprowadzenie do projektu określonych zmian, a zdarza się, że wykonawcy nie respektują tych zaleceń. Między innymi z tego powodu do zadań służby BHP należy udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych lub innych urządzeń wpływających na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników. 
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia pomiarów w celu określenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. Zadaniem Inżyniera BHP jest w tym wypadku współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz z upoważnionymi laboratoriami, w zakresie wykonywania tych pomiarów  z odpowiednią częstotliwością. 
Inżynier BHP jest zwykle pierwszymi bezpośrednim odbiorcą wyników tych pomiarów. Po ich 
zinterpretowaniu służba BHP potrafi określić ryzyko dla zdrowia związane z pracą na określonym
stanowisku, a także doradzić jakie środki należy zastosować by ochronić pracownika. Jeżeli zaś
zajdzie potrzeba prowadzenia działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej Inżynier BHP skonsultuje się w tej sprawie z lekarzem przemysłowym, a gdy będzie to niezbędne, podejmie decyzję
o niezwłocznym odsunięciu od pracy pracownika, zatrudnionego przy pracy szkodliwej dla niego. 
Nieodłącznym elementem pracy Inżyniera BHP jest ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Czasami osobiście uczestnicz yw ustalaniu ich  okoliczności i przyczyn, natomiast zawsze weryfikuje ustalenia zespołów powypadkowych, których członkami byli jego podwładni – inspektorzy i specjaliści ds. BHP. Osobisty udział Inżyniera BHP przewidziany jest przy ustalaniu okoliczności wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. 
Inżynier BHP, jako osoba kierująca działem BHP jest odpowiedzialny za właściwe kompletowanie i przechowywanie dokumentów, dotyczących wypadków przypracy i chorób zawodowych, za prowadzenie wymaganych w tym zakresie rejestrów, za prawidłowe ewidencjonowanie wyników badań środowiska pracyoraz właściwe przechowywanie tej ewidencji (obowiązujące przepisy stanowią, że okres przechowywania rejestrów wyników wynosi 40 lat). 
Zgromadzony na podstawie dotychczas opisanych działań materiał, daje podstawę do opracowania przez Inżyniera BHP analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, którą to analizę pracodawca powinien otrzymać co najmniej raz w roku. Podsumowaniem analizy powinny być propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. 
Próby opracowania coraz doskonalszego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, powodują
konieczność konstrukcji nowych procedur, stąd też Inżynier BHP, jako niekwestionowany fachowiec, bierze udział w sporządzeniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym nie należy mylić tych procedur z instrukcjami BHP dla poszczególnych stanowisk pracy. Te ostatnie bowiem są opracowywane przez służby techniczne i technologiczne w zakładzie pracy, a rola służby BHP sprowadza się do funkcji opiniodawczej. 
Niezmiernie ważnym obszarem działalności zakładu, w którym uczestniczy Inżynier BHP jest 
właściwe przygotowanie załogi do bezpiecznej pracy. Szkolenie wstępne z zakresu BHP prowadzone jest przez służbę BHP, natomiast dalsze etapyszkoleń organizują odpowiednie służby, zwykle usytuowane organizacyjnie w pionie pracowniczym.
Inżynier BHP bierze udział w tych szkoleniach jako wykładowca przedmiotów związanych 
z bezpieczeństwem pracy. 
W dużych zakładach pracy powoływane są różne komisje problemowe. Inżynier BHP z urzędu 
wchodzi w skład niektórych komisji (np. działająca u pracodawcy zatrudniającego więcej niż 50 
pracowników, komisja bezpieczeństwa i higieny pracy), a inne komisje proszą go o opracowanie 
specjalistycznych opinii. Udział w pracach tych komisji daje Inżynierowi BHP możliwość
popularyzowania problematyki bhp oraz zasad ergonomii. 
Bardzo istotnym elementem działalności Inżyniera BHP jest współpraca, w imieniu pracodawcy,
z organami nadzoru nad warunkami pracy, w tym głównie z Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną. Współpraca ta polega na udzielaniu wyjaśnień podczas kontroli, prowadzeniu korespondencji, nadzorowaniu pełnej i terminowej realizacji przedsięwzięć, niezbędnych do wykonania wydanych nakazów i decyzji. 
Do obowiązków Inżyniera BHP m.in. należy: konsultowanie rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i jej bezpieczeństwo, udzielanie porad dotyczących sposobu rozwiązania problemów bhp, czy wręcz prowadzenie negocjacji (np. rozmowy z organizacjami związkowymi na temat świadczeń które powinny przysługiwać pracownikom z tytułu warunków pracy). 
Inżynier BHP ma wiele uprawnień, które ułatwiają mu wywiązywanie się z obowiązujących go zadań. Niektóre z tych uprawnień omówiono powyżej. Dodatkowo ma on możliwość określania zadań z zakresu BHP dla kierowników komórek organizacyjnych, prawo wnioskowania do pracodawcy o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków pracy. 
Może również występować o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników nie 
przestrzegających przepisów bezpieczeństwa pracy.
 
Środowisko pracy inżyniera BHP
Inżynier BHP koordynuje pracę służby BHP i bierze udział w pracach licznych komisji, dlatego 
znaczną część dnia pracy poświęca czynnościom administracyjno-biurowym. Zakres jego 
obowiązków wymaga ponadto częstej, choć zwykle krótkotrwałej obecności bezpośrednio na 
stanowiskach pracy, co powoduje, że ma on kontakt z wszystkimi czynnikami szkodliwymi dla 
zdrowia, jakie występują w zakładzie. 
Stopień narażenia zależny jest od specyfiki zakładu i stosowanych technologii. Trzeba bowiem
pamiętać, że służba BHP funkcjonuje we wszystkich branżach, a więc „behapowcy” będą wykonywali swe obowiązki: w kopalniach, hutach szkła czy żelaza, zakładach chemicznych, czy wreszcie w nadleśnictwach. 
 
Warunki społeczne pracy inżyniera BHP
Praca Inżyniera BHP ma charakter samodzielny, a dominującą aktywnością są w niej kontakty
z ludźmi. Z jednej strony wynika to z konieczności kierowania zespołem ludzi, tworzących Dział
BHP, a z drugiej strony ze współpracy z organami kontrolnymi, z kierownikami jednostek 
organizacyjnych zakładu pracy, z działającymi w zakładzie pracy organizacjami związkowymi, 
z służbą zdrowia i wreszcie z bezpośrednich kontaktów z pracownikami. 
 
Warunki organizacyjne pracy inżyniera BHP 
Inżynier BHP pracuje z reguły 8 godzin dziennie, zwykle na zmianie porannej, część czasu 
poświęcając na załatwienie spraw administracyjno-biurowych, część na pracę w zespołach 
(komisjach) problemowych, część wreszcie na czynności kontrolne na terenie zakładu pracy. Niekiedy wydarzenia (awarie, wypadki) zmuszają go do pracy poza ustalonymi godzinami. 
Inżynierowie BHP plasują się wysoko w hierarchii organizacyjnej zakładu pracy. Podlegają tylko 
kierownikowi zakładu pracy i często działają w jego imieniu. 
 
Wymagania psychologiczne wobec inżyniera BHP
Skuteczność działań Inżyniera BHP jest w znacznym stopniu uzależniona od jego umiejętności 
nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,a także od umiejętności przekonywania, argumentowania i prowadzenia dyskusji. Umiejętności te są przydatne podczas prowadzenia negocjacji np. ze związkami zawodowymi lub przy ustalaniu priorytetów w projekcie planu inwestycyjnego. Cenioną w tych sytuacjach cechą jest: szybki refleks, podzielność uwagi, zdolność koncentrowania się i łatwość publicznego zabierania głosu. 
W sytuacjach awaryjnych potrzebna mujest odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. 
Praca Inżyniera BHP wymaga opracowywania wielu dokumentów, prowadzenia rozległej 
korespondencji, stąd też niezwykle przydatna w tym zawodzie jest łatwość wypowiadania się na 
piśmie.

 


Popularne stanowiska

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty