Inżynier mechanik

Głównym celem pracy inżyniera mechanika jest opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń mechanicznych, projektowanie konstrukcji i obróbki części, planowanie i nadzorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, pracujących w różnych gałęziach przemysłu. W zawodzie inżyniera mechanika można wyodrębnić pewne specjalności. Specjalności te są zazwyczaj związane z typem maszyn i urządzeń, z którymi inżynier mechanik ma do czynienia w swojej pracy. Są to: 
 
inżynier mechanik
 • Maszyny i urządzenia budowlane drogowe i melioracyjne: maszyny do robót: ziemnych (np. koparki), melioracyjnych, do budowy i utrzymania nawierzchni drogowych i kolejowych, 
 • Maszyny i urządzenia do obróbki metali: wiertarki, tokarki, frezarki, szlifierki, a także obrabiarki pracujące automatycznie i sterowane komputerowo, 
 • Maszyny i urządzenia dźwigowo-transportowe: głównie przenośniki, wózki, urządzenia załadowcze i wyładowcze oraz kolejki linowe,
 • Maszyny i urządzenia energetyczne: do tej grupy maszyn zalicza się kotły parowe i wodne, turbiny energetyczne oraz reaktory atomowe,
 • Maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze: to urządzenia i sprzęt do robót górniczych podziemnych i odkrywkowych oraz do przeróbki mechanicznej rud i węgla, 
 • Maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze: są to maszyny stosowane w hutach przy produkcji stali i metali kolorowych, 
 • Maszyny i urządzenia ogólnego przeznaczenia:  różnego rodzaju pompy, sprężarki, dmuchawy, wentylatoryoraz urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne. 
 • Maszyny i urządzenia poligraficzne: do tej grupy zalicza się maszyny i urządzenia do drukowania książek, gazet oraz papierów wartościowych. 
 • Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego: głównie maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz do przeprowadzania różnorodnych reakcji chemicznych, w wyniku których otrzymuje sięnowe związki i produkty.
 • Maszyny i urządzenia przemysłu drzewnego i papierniczego: maszyny i urządzenia do obróbki mechanicznej drzewa, do produkcji różnego rodzaju płytwiórowych, pilśniowych itp., 
 • Maszyny i urządzenia przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego: głównie urządzenia przetwórcze zasilające i zabezpieczające a także maszyny służące do produkcji tych urządzeń, 
 • Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych i ceramiki szklanej: są to maszyny do produkcji cementu, gipsu, materiałów ceramicznych, wyrobów z betonu itp., 
 • Maszyny i urządzenia przemysłu lekkiego: są to maszyny i urządzenia do obróbki surowców włókienniczych, maszyny przędzalnicze, maszyny dla przemysłu odzieżowego, garbarskiego i obuwniczego, 
 • Maszyny i urządzenia przemysłu szklarskiego: to maszyny do produkcji szkła i różnorodnych wyrobów szklanych, 
 • Maszyny i urządzenia rolnicze i gospodarki leśnej: głównie maszyny i narzędzia do uprawy gleby, nawożenia, oraz ochrony i pielęgnacji roślin a także uprawy i zbioru zbóż, ziemniaków i różnorodnych owoców, 
 • Mechanika precyzyjna: specjalność ta obejmuje swoim zakresem przyrządy pomiarowe, geodezyjne, przyrządy do badań własności metali, kontrolno-pomiarowe, urządzenia mechaniczno-optyczne, 
  mechanizmy zegarowe, maszyny biurowe i inne,
 • Obróbka cieplna: specjalność ta obejmuje urządzenia do obróbki cieplnej głównie różnego rodzaju piece, urządzenia do hartowania i obróbki cieplno-chemicznej, 
 • Obróbka plastyczna: specjalność ta obejmuje różnorodne urządzenia i narzędzia do walcowania, kucia, tłoczenia i innych rodzajów obróbki plastycznej, 
 • Obróbka skrawaniem: specjalność ta obejmuje głównie projektowanie procesów technologicznych obróbkowych, konstruowanie narzędzi skrawających, przyrządów i uchwytów obróbkowych oraz 
  sprawdzianów do sprawdzania wymiarów, 
 • Silniki spalinowe: głównie silniki spalinowe przemysłowe, trakcyjne, ciągnikowe, okrętowe.
 • Spawalnictwo – specjalnośćw ramach której projektuje się procesy spawalnicze oraz konstruuje oprzyrządowanie do spawania,
 • Środki transportu lotniczego: głównie samoloty,szybowce, balony i poduszkowce, 
 • Środki transportu samochodowego: samochody osobowe, autobusy,  trolejbusy, samochody ciężarowe, ciągniki drogowe, przyczepy, naczepy i motocykle, 
 • Środki transportu szynowego: lokomotywy, wagony towarowe i osobowe, tramwaje a także kopalniany podziemny tabor szynowy,
 • Środki transportu wodnego: statki transportu morskiego, statki dla rybołówstwa, tabor portowy, tabor rzeczny itp. 
Różnorodność pracy inżyniera mechanika może więc być ogromna. 
Zgodnie z Polską Normą, urządzenia mechaniczne i maszyny nazywa się obiektami technicznymi, potocznie – „obiektami”. 
Każde urządzenie mechaniczne, każda maszyna od momentu powstania jej projektu do momentu kasacji przechodzi kolejno wiele etapów swojego  „życia”. Najczęściej są to: projektowanie, wykonanie prototypu, wykonanie serii próbnej, próbna eksploatacja (praca), produkcja (wytwarzanie), eksploatacja i kasacja. 
Przy projektowaniu inżynier mechanik musi dokonywać różnorodnych obliczeń, dobieraćodpowiednie materiały i konstruować wykorzystując nowoczesną technikę komputerową. 
Przy  wykonywaniu prototypów sprawuje bezpośredni nadzór nad budową, koryguje na bieżąco, zauważone w czasie badań, usterki konstrukcyjne i technologiczne. 
Seria próbna to wykonanie niewielkiej liczby obiektów technicznych – inżynier mechanik często nadzoruje wykonanie elementów składowych i montaż obiektu. Kolejne czynności zawodowe sązwiązane z pracowywaniem technologii produkcji obiektów technicznych oraz nadzorem nad produkcją elementów składowych i montażem obiektu. 
Inżynier mechanik może być też odpowiedzialny za eksploatacje maszyn i urządzeń. Kontroluje pracę obiektów, planuje przeglądy i naprawy oraz nadzoruje ich wykonanie. 
Obiekt technicznypo zakończonym okresie eksploatacji poddawany jest kasacji. Bardzo często zabieg ten nazywany jest „złomowaniem”. Inżynier mechanik ma za zadanie zakwalifikowanie urządzenia do kasacji (po wcześniejszym przeglądzie, pomiarach itp.) i nadzór nad kasacją. 
Specyfika wykonywania omówionych powyżej zadań i czynności zależy od rodzaju obiektu technicznego i etapu „życia” obiektu. Bardzo często inżynierowie mechanicy wykonują jednocześnie zadania z różnych etapów „życia” obiektu– najczęściej są kierownikami wyspecjalizowanych zespołów współpracujących ze sobą. 
 
Warunki organizacyjne pracy inżyniera mechanika
 
Inżynier mechanik pracuje zwykle 8 godzin na dobę. Jest to najczęściej praca w stałych godzinach, w dni robocze. Od tych zasad zdarzają się odstępstwa, np. gdy przedsiębiorstwo pracuje w systemie zmianowym, lub gdy występuje sezonowe spiętrzenie prac, czy też trzeba w krótkim terminie wykonać prace zlecone. Zazwyczaj praca wykonywana przez inżyniera mechanika jest dość samodzielna. Nadzoruje ją okresowo przełożony. Pamiętać jednak należy, iż o wiele bardziej niż przełożeni, swobodę pracy może ograniczać konieczność przestrzegania określonych reżimów technologicznych, planów remontów itd. 
Na niektórych stanowiskach, szczególnie w zakładach o stałym profilu produkcji, czynności zawodowe wykonywane przez inżynierów mechaników mogą się powtarzać – praca może mieć charakter rutynowy. Inne stanowiska pracy są mniej zrutynizowane, np. inżynier mechanik pracujący przy wprowadzaniu nowych wyrobów do produkcji i nowych technologii. 
Na niektórych stanowiskach inżynier mechanik jest obowiązanydo noszenia ubrania roboczego, a nawet munduru (praca na kolei). 
Praca w tym zawodzie jest pracą wyjątkowo odpowiedzialną. Np. inżynier mechanik pełniący funkcje kierownicze może być finansowo odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zadań oraz za ludzi którymi kieruje. Inżynier bezpośrednio użytkujący maszyny i urządzenia jest odpowiedzialny za ich właściwe funkcjonowanie. Bardzo dużą odpowiedzialność ponoszą również ci inżynierowie, którzy dopuszczają urządzenia do pracy, od ich decyzji zależy bezpieczeństwo i zdrowie osób użytkujących owe urządzenia. Praca dość często związana jest z wyjazdami służbowymi, np. do zakładów kooperujących (krajowych i zagranicznych). 

 


Popularne stanowiska

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty