Inżynier budownictwa - budownictwo przemysłowe

  • Projektuje rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane na budowach obiektów przemysłowych;
  • sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowalnych, a także nadzór autorski w przypadku realizacji wykonanego osobiście projektu budowlanego;
  • zajmuje się kierowaniem budową oraz eksploatacją przemysłowych obiektów budowlanych.

Zadania dodatkowe:

- wykonywanie projektów budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych, wykonawczych oraz technologicznych obiektów przemysłowych;

- analizowanie rozwiązań projektowych, wskazywanie błędów oraz prowadzenie konsultacji w zakresie wyeliminowania błędów;
- sprawdzanie projektu budowy pod względem formalnym, tzn. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
- opracowywanie kosztorysów budowy i optymalizowanie rozwiązań w zakresie technicznym i ekonomicznym;
- przygotowywanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy;
- przyjmowanie terenu budowy od inwestora;
- realizowanie projektu zgodnie z założeniami kosztowymi i ustalonym harmonogramem pracy;
- nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej budowy od strony technicznej poprzez sprawdzanie poprawności, jakości i terminowości wykonanych prac na poszczególnych etapach budowy;
- kontrolowanie zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę;
- organizowanie dostaw materiałów i transportu niezbędnego do prawidłowej realizacji inwestycji;
- zamawianie materiałów i niezbędnego sprzętu budowlanego;
- wykonywanie prób materiałów budowlanych i sporządzanie protokołów z badań;
- nadzorowanie pracy podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych;
- współpraca w sprawach realizacji zadań inwestycyjnych z kierownictwem robót budowlanych, biurem projektowym i pozostałymi podmiotami zaangażowany w realizację danego projektu budowlanego;
- sporządzanie raportów z poszczególnych etapów prac budowlanych.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- przygotowywanie dokumentacji sprzedażowej obiektu budowlanego;

- kontrolowanie przestrzegania na terenie budowy przepisów BHP i ppoż.;
- badanie i udoskonalanie konstrukcji całych przemysłowych obiektów budowlanych lub ich fragmentów.

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty