Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych montuje, naprawia, reguluje, sprawdza i legalizuje elektryczną aparaturę pomiarową.

1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zawodem o charakterze usługowym. Zajmuje się montażem, zabudową oraz naprawą elektrycznych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych. Podstawowymi zadaniami elektromechanika jest zmontowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych lub zamontowanie gotowego przyrządu w urządzeniu albo jego naprawa, dokonanie odpowiednich regulacji i pomiarów w celu osiągnięcia wymaganej dokładności wskazań (dokonanie jego kalibracji). Manipuluje niewielkimi elementami, wykonuje precyzyjne, skoordynowane ruchy, operuje precyzyjnymi narzędziami. Pracę wykonuje się na odpowiednio wyposażonym w narzędzia i przyrządy sprawdzające stanowisku pracy. Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych posiada wiedzę z zakresu znajomości elementów elektromechanicznych i elektronicznych oraz umiejętność czytania i analizy schematów elektrycznych i montażowych. Organizuje stanowisko pracy: przygotowuje do montażu, m.in. zapoznaje się z dokumentacją techniczną montażu, kompletuje zestaw narzędzi i urządzeń testujących; wykonuje czynności montażowe, przeprowadza testy kontrolne zmontowanego przyrządu pomiarowego. Świadczy pracę w działach utrzymania ruchu przedsiębiorstw, w zakładach usługowych montujących, serwisujących i legalizujących elektryczne przyrządy pomiarowe.

2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Praca elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych odbywa się na jednoosobowych stanowiskach roboczych lub przy liniach produkcyjnych: maszynowych, ręcznych, mieszanych, usytuowanych względem siebie według kolejności operacji, wyposażonych odpowiednio do rodzaju i ilości montowanych lub serwisowanych urządzeń. Wyposażenie stanowiska obejmuje zestaw narzędzi monterskich oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych. Stanowiska zlokalizowane są w halach produkcyjnych lub w pomieszczeniach nieprodukcyjnych: laboratoriach, zakładach naukowo-badawczych, zapewniają optymalne warunki pracy, odpowiednią temperaturę i oświetlenie. Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych pracuje samodzielnie lub w zespole. Charakter wykonywanych czynności nie wymaga bezpośredniego nadzoru. Możliwa wymuszona pozycja ciała, presja czasu, tempo pracy, rutyna. Podczas pracy istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Praca elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych wymaga zdolności manualnych, umiejętności precyzyjnego posługiwania się narzędziami monterskimi, wzorcami, miernikami kontrolnymi, a także dokładności, precyzji, rzetelności, tempa, szybkości, dbałości o porządek. W pracy elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych wymagany jest ogólnie dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna, a także precyzja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawny wzrok, słuch, węch, zmysł dotyku, rozróżnianie barw, ocena odległości, rozmiarów, zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Przeciwwskazaniem do zatrudnienia w zawodzie jest dysfunkcja kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia, skręcania, rozłączania itp. Niewskazany jest brak palców (przede wszystkim kciuka), zaburzenia widzenia barwnego, astygmatyzm, wady słuchu uniemożliwiające korekcję za pomocą aparatu słuchowego. Praca elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zaliczana do grupy prac lekkich, może być wykonywana przez osoby z niewielkim stopniem dysfunkcji kończyn dolnych, po przystosowaniu stanowiska roboczego do wymagań pracownika niepełnosprawnego.

4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Zatrudnienie w zawodzie elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych jest uwarunkowane ukończeniem co najmniej szkoły zawodowej o specjalności elektromechanik, elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych. W zawodzie może pracować też absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie pokrewnym, np. monter mechatronik, monter elektronik – aparatura pomiarowa lub osoba, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w tych specjalnościach i zdała egzamin, jednak musi zdobyć dodatkowo w formie kursów lub szkoleń uzupełniające kwalifikacje przygotowujące do pracy w tym zawodzie w zakładzie pracy. Zawód elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych może wykonywać również osoba, która uzyskała zawód: technik elektromechanik, technik mechatronik, technik elektronik lub ukończyła kurs kwalifikacyjny o tej specjalności lub specjalnościach pokrewnych, uzyskując dodatkowo specjalistyczne uzupełniające kwalifikacje do pracy w zawodzie w zakładzie pracy. Możliwe jest rozszerzenie kompetencji zawodowych przez kontynuowanie kształcenia systemem zaocznym w zawodzie technika elektryka, technika elektronika a następnie inżyniera elektryka, inżyniera elektronika. Zdobywane umiejętności potwierdzane są stosownymi dokumentami, co rozszerza pole zatrudnienia i umożliwia awans zawodowy. Zatrudniony w zawodzie powinien ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Wymagane jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, na stanowisku eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych pracuje w zespole, zachowując dużą autonomię kompetencji. Wiąże się to z koniecznością pogłębiania wiedzy technicznej i znajomością aktualnych przepisów, regulaminów i instrukcji. Możliwość rozwoju zawodowego uzyskuje się, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych. W zakładzie produkcyjnym będą to szkolenia dotyczące wyrobu oraz technologii wytwarzania i kontroli jakości (międzyoperacyjnej i końcowej). Zdobyte doświadczenie pozwala na obejmowanie stanowisk wymagających wyższych kompetencji. Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych uczestniczy w kursach zawodowych i specjalistycznych zgodnie z wymaganiami dla zajmowanego stanowiska, kursach doszkalających dotyczących wykonywanych zadań zawodowych. Szkolenia dotyczą obsługi konkretnych narzędzi, przyrządów diagnostycznych i pomiarowych. Szkolenia na temat bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi organizowane są przez przedstawicieli producentów. 

Pełny opis zawodu inżyniera mechanika znajdziesz pod linkiem: inżynier mechanik.

 

Zadania zawodowe

Z1. Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami BHP, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. i ochrony środowiska 
Z2. Montowanie elektrycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z dokumentacją techniczną 
Z3. Naprawianie i konserwowanie elektrycznej aparatury pomiarowej 
Z4. Wykonywanie pomiarów, testowanie, wzorcowanie i uruchamianie gotowego wyrobu po montażu, naprawie i okresowo 
Z5. Sporządzanie dokumentacji wykonanego montażu, diagnostyki, naprawy i konserwacji elektrycznych przyrządów pomiarowych 
Z6. Sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów, wzorcowania, testowania i uruchamiania elektrycznych przyrządów pomiarowych 

 

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty