Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych montuje, uruchamia i testuje elektryczne przyrządy pomiarowe.

1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zawodem elektrycznym o charakterze produkcyjnym. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych w procesie produkcji dobiera, kompletuje i montuje właściwe komponenty, uruchamia i wykonuje testy funkcjonalne zmontowanego elektrycznego przyrządu pomiarowego, a następnie dokonuje jego adiustacji (kalibracji), polegającej na przeprowadzeniu ogółu czynności zmierzających do doprowadzenia zmontowanego przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu, np.: zerowanie, nastawienie zakresu, korekta wskazań itp. Korzysta ze specjalistycznego wyposażenia stanowiska montażowego lub linii produkcyjnej; uniwersalnych i specjalistycznych narzędzi monterskich, wzorców i przyrządów pomiarowych oraz testujących. Posługuje się dokumentacją techniczną montażu, w szczególności: opisami technicznymi, schematami elektrycznymi, instrukcjami montażu, rysunkami montażowymi, wykazami elementów i podzespołów. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych odpowiedzialny jest za właściwy dobór i wykorzystanie komponentów i materiałów eksploatacyjnych, zachowanie standardów produkcyjnych, przestrzeganie norm jakościowych i instrukcji stanowiskowych.

2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych pracuje na pojedynczych stanowiskach roboczychusytuowanych według kolejności operacji lub przy liniach produkcyjnych wyposażonych odpowiednio do rodzaju i ilości montowanych urządzeń. Wyposażenie stanowiska obejmuje zestaw narzędzi monterskich i przyrządów kontrolno-pomiarowych. Stanowiska są zlokalizowane w halach produkcyjnych lub w pomieszczeniach nieprodukcyjnych; laboratoriach, zakładach naukowo-badawczych, które zapewniają optymalne warunki pracy: temperaturę i oświetlenie. Pracę wykonuje samodzielnie lub w zespole jako kierujący lub podwładny. Charakter wykonywanych czynności jest rutynowy, nie jest wymagany bezpośredni nadzór przełożonego. Manipuluje niewielkimi elementami, wykonuje precyzyjne, skoordynowane ruchy, operuje precyzyjnymi narzędziami. W pracy możliwa jest wymuszona pozycja ciała, presja czasu, rutyna, narażenie na uciążliwości: hałas i drgania (wibracje), zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, zagrożenia chemiczne związane z kontaktem ze stosowanymi pyłami i smarami. Choroby zawodowe wynikają z opisanych zagrożeń. Praca najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym.

3.  Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Montera elektrycznych przyrządów pomiarowych powinien posiadać zainteresowania techniczne i ciągle doskonalić się w zawodzie. Wymagana jest zdolność koncentracji na wykonywanych czynnościach, precyzja, skrupulatność, posiadanie umiejętności manualnych i technicznych, postępowanie zgodnie z procedurami i instrukcjami, dostosowanie się do tempa pracy zespołu. Wymagany jest ogólnie dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna potwierdzone badaniami lekarskimi. Przeciwwskazaniem do zatrudnienia w zawodzie może być:dysfunkcja kończyn górnych w zakresie precyzyjnego: chwytania, sięgania, przenoszenia, skręcania, łączenia i rozłączania itp., brak palców (przede wszystkim kciuka), wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów, wady słuchu w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą aparatu słuchowego. Praca montera elektrycznych przyrządów pomiarowych może być wykonywana przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją kończyn dolnych po konsultacjach lekarskich i przystosowaniu stanowiska roboczego do wymagań osoby niepełnosprawnej.

4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie montera elektrycznych przyrządów pomiarowych pracodawcy zatrudniają zwykle osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunku elektrycznym lub elektronicznym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach pokrewnych. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowychpowinien brać udział w szkoleniach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień, organizowanych przez zakłady pracy, stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, a także producentów elementów i podzespołów elektronicznych, specjalistycznych narzędzi monterskich, wzorców i przyrządów pomiarowych oraz testujących lub przez wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.

5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Doświadczenie produkcyjne i uzyskane kompetencje zawodowe pozwalają na zdobywanie umiejętności potwierdzanych odpowiednimi dokumentami i zaświadczeniami kwalifikacyjnymi oraz obejmowanie stanowisk wymagających wyższych kwalifikacji. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych uczestniczy w kursach zawodowych i specjalistycznych zgodnie z wymaganiami dla zajmowanego stanowiska, kursach doszkalających dotyczących wykonywanych czynności. Szkolenia dotyczą obsługi konkretnych narzędzi, przyrządów diagnostycznych i pomiarowych. Szkolenia na temat bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi czy umiejętności pracy z komputerem w stopniu podstawowym organizowane są przez służby zakładu pracy lub przedstawicieli producentów. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami może awansować na stanowisko brygadzisty, kierownika zmiany, kierownika działu. Dalsze kształcenie może wiązać się z ukończeniem średniej szkoły zawodowej najczęściej w zawodach: Technik elektronik, Technik elektryk, Technik mechatronik lub liceum ogólnokształcącego, a następnie studiów wyższych I i II stopnia na kierunku elektronika lub pokrewnym.

Zadania zawodowe

Z1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, schematami elektrycznymi, elektronicznymi schematami blokowymi i schematami montażowymi 
Z2. Dobieranie materiałów, narzędzi i oprzyrządowania, elementów i podzespołów do montażu elektrycznych przyrządów pomiarowych 
Z3. Montowanie elementów i podzespołów elektrycznych, elektronicznych i elektromechanicznych w elektrycznych przyrządach pomiarowych zgodnie z dokumentacją techniczną 
Z4. Sporządzanie dokumentacji wykonanych czynności dotyczących montażu elektrycznych przyrządów pomiarowych
Z5. Uruchamianie, wykonywanie pomiarów parametrów, testów funkcjonalnych i korygowanie wskazań elektrycznych przyrządów pomiarowych
Z6. Sporządzanie dokumentacji wykonanych pomiarów parametrów, testów funkcjonalnych i korekt wskazań zmontowanych elektrycznych przyrządów pomiarowych
Z7. Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż. wymaganiami ergonomii i ochrony środowiska oraz przestrzeganie tych przepisów

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty