Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych

Standardowe metody zarządzania układami współrzędnych

Począwszy od wersji 2012 programu AutoCAD pojawiła się nowa technika zarządzania układami współrzędnych. Do dyspozycji mamy obecnie przynajmniej dwie metody:

− standardową za pomocą polecenia LUW (UCS),

− nową metodę edycji symbolu (ikony) układu za pomocą uchwytów wielofunk­cyjnych.

Jest też oczywiście możliwość stosowania tzw. dynamicznego LUW.

Więcej informacji na temat CAD znajdziesz na forum CAD.

 

Kontynuować ćwiczenia w otwartym pliku 17-3D-Sterowanie.dwg. Zarządza­nie układami współrzędnych zawsze umożliwiało polecenie LUW (UCS). Przyciski pa­sków narzędzi uruchamiają bądź opcje tego polecenia, bądź jego modyfikacje.

CAD

Jeżeli decydujemy się na metodę standardową, to w większości przypadków najszyb­szą, zdaniem autora, metodą zarządzania układami współrzędnych jest wydawanie polecenia za pomocą klawiatury. Opcje polecenia LUW (UCS) są następujące:

Określ początek LUW lub

[POWierzchnia/nAZwana/OBiekt/POPRZedni/Widok/Globalny/ /X/Y/Z/Ośz] :

Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/ /X/Y/Z/ZAxis] :

 • Nie należy pomylić opcji Z i ZAxis wersji angielskiej.

 

Definiowanie lokalnego układu współrzędnych

Zadanie: Utworzyć lokalny układ współrzędnych jak na rysunku:

CAD

Rozwiązanie:

 • Za pomocą narzędzia Viewfube wywołać standardowy Widok główny (Home View)
 • Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku:

CAD

 • Zmodyfikować widok do postaci widocznej na rysunku 1
 • Przeprowadzić następujący dialog:

Polecenie: luw (ucs)

Nazwa bieżącego LUW: *GLOBALNY*

Określ początek LUW lub [...] :   2

Określ punkt na osi X lub :    3

Określ punkt na płaszczyźnie XY lub :    4

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku 5

CAD

 

Zapisywanie lokalnego układu współrzędnych

Zadanie: Zapisać aktualny LUW (utworzony w poprzedniej operacji), nadając mu nazwę Przód.

Uruchomić polecenie LUW (UCS) w trybie kontynuacji.

Rozwiązanie:

 • Oto dialog, jaki zarejestrowano po powtórzeniu polecenia LUW (UCS) w wierszu poleceń:

Polecenie:

LUW

Nazwa bieżącego LUW: *BEZ NAZWY*

Określ początek LUW lub

[.../nAZwana/...] : AZ (na)

Podaj opcję [.../zApisz/...]: A (s)

Podaj nazwę bieżącego LUW lub [?]: Przód

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku:

CAD

Koniec zadania.

 

Zadanie: Utworzyć nowy lokalny układ współrzędnych obrócony o 30° wokół osi Z. Zapisać go jako Przód obrócony.

CAD

Rozwiązanie:

Polecenie: luw (ucs) 

Nazwa bieżącego LUW: Przód

Określ początek LUW lub [.../X/Y/Z/Ośz] : Z

Określ kąt obrotu wokół osi Z <90>: 30

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku:

CAD

 

Kontynuujmy dialog:

Polecenie:

LUW

Nazwa bieżącego LUW: *BEZ NAZWY*

Określ początek LUW lub

[.../nAZwana/...] : AZ (na)

Podaj opcję [.../zApisz/...]: A (s)

Podaj nazwę bieżącego LUW lub [?]: Przód obrócony

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku:

CAD

Koniec zadania.

 

Uaktywnianie zapisanego lokalnego układu współrzędnych

Zadanie: Uaktywniać (ustawiać jako bieżące) kolejno wszystkie zapisane (nazwane) lokalne układy współrzędnych.

Rozwiązanie:

 • Kliknąć przycisk 1
 • Kliknąć pozycję 2

Efekt jest widoczny na rysunku 3

CAD1

 • Uaktywniać (ustawiać jako bieżący) kolejno pozostałe zapisane (nazwane) lokal­ne układy współrzędnych.

Koniec zadania.

 

Wywołanie widoku planarnego

Istnieje możliwość uaktywnienia dowolnego układu współrzędnych w taki sposób, aby płaszczyzna XY pokryła się z płaszczyzną ekranu, osie XY ustawiły się w kierun­kach standardowych i nastąpiło powiększenie zakresu rysunku. Służy do tego polece­nie PLAN.

 

Opcje polecenia są następujące:

[Bieżący    /Luw/Globalny] :

[Current ucs/Ucs/World]    :

Zadanie: Wywołać widok planarny na lokalny układ współrzędnych Przód obrócony.

Rozwiązanie:

 • Uaktywnić (ustawiać jako bieżący) lokalny układ współrzędnych Przód obrócony
 • Przeprowadzić następujący dialog:

Polecenie: plan

Podaj opcję [Bieżący/Luw/Globalny] : B (c)

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku:

CAD2

 

Definiowanie LUW na obiekcie

Obiektem, na którym można zdefiniować lokalny układ współrzędnych za pomocą opcji POW (F), może być płaska powierzchnia lub ściana bryły. Opcja OB pozwala zde­finiować lokalny układ współrzędnych na płaskich liniach (krawędziach bryły). Aby uzy­skać odpowiedni efekt, należy odpowiednio wskazywać obiekty definiujące układ.

 • Początek układu współrzędnych definiowanego na istniejącym obiekcie ustawia się: 
– w środku łuku lub okręgu,  – w końcu odcinka bliższym punktu kliknięcia podczas wybierania odcinka. 
 •  Oś X zwraca się: 
– w kierunku końca łuku bliższego punktu kliknięcia podczas wybierania łuku,  – w kierunku punktu kliknięcia podczas wybierania okręgu,  – w kierunku drugiego końca odcinka. 


Obiekt typu linia (krawędź)

Wykonamy jedno ćwiczenie definiowania układu współrzędnych na istniejącym obiekcie. Zdefiniujemy lokalny układ współrzędnych na krzywoliniowej krawędzi bryły.

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Zadanie: Zdefiniować lokalny układ współrzędnych na kołowej krawędzi zaokrą­glenia jak na rysunku.

Zapisać go pod nazwą Łuk.

CAD3

Rozwiązanie:

 • Uaktywnić globalny układ współrzędnych GUW (UCS) (ustawić jako bieżący)
 • Ustawić bryłę w widoku jak na rysunku:

CAD4

       

Utworzyć lokalny układ współrzędnych:

Polecenie: luw (ucs)

Nazwa bieżącego LUW: POW Określ początek LUW lub

[.../OBiekt/...] : OB

Wybierz obiekt określający LUW:     1 ← w pobliżu punktu 2

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku 3

 

Obrócić lokalny układ współrzędnych wokół osi X:

Polecenie:

LUW

Nazwa bieżącego LUW: *BEZ NAZWY*

Określ początek LUW lub

[.../X/Y/Z/Ośz] : X

Określ kąt obrotu wokół osi X <90>: 180

Polecenie:

 

 • Nadać układowi nazwę:

Polecenie: LUW

Nazwa bieżącego LUW: *BEZ NAZWY*

Określ początek LUW lub

[.../nAZwana/...] : AZ (na) Podaj opcję [.../zApisz/...]: A (s)

Podaj nazwę bieżącego LUW lub [?]: Łuk

Polecenie:

Efekt jest widoczny na rysunku 4

Koniec zadania.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 801 - 813. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

  cad

  Termos 03.01.2017 o 10:46

  ZwCAD - program bardzo dobry do tego typu rozwiązań. Pracuję na nim od jakiegoś czasu i jestem mega pozytywnie zaskoczony.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty