Typoszereg z parametrem użytkownika

Typoszereg z parametrem użytkownika

Ćwiczenie: Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do odczytu plik Cw-15-Dane.dwg

Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę Cw-15.dwg

Wykorzystując surowy szkic 1, utworzyć jednoparametrowy typosze­reg konstrukcji 2 o parametrze MODUL będącym zmienną użytkow­nika jak na rysunku.

cad typoszereg

 

 • Zwymiarować go tak jak na rysunku, za pomocą nieparametrycz­nych wymiarów zespolonych.
 • Niezbędne więzy wymiarowe utworzyć w formie dynamicznej.
 • Zastosować jedynie absolutnie niezbędną liczbę więzów wymiaro­wych. Wykorzystać możliwie najwięcej więzów geometrycznych.
 • Nie wykorzystywać w systemie więzów linii konstrukcyjnej.

 

Rozwiązanie:

Istniejący stopniowany zarys utworzono za pomocą polecenia PLINIA (PLINE). Dzię­ki temu system więzów geometrycznych będzie prostszy. Zbędna stanie się większość więzów pokrywania się wierzchołków.

Parametrem typoszeregu konstrukcji ma być wysokość stopni (wymiar 20). Zau­ważmy, że szerokość każdego stopnia (wymiar 40) jest dwukrotnie większa od jego wysokości.

Przejdźmy do ćwiczeń.

 

Wprowadzanie więzów geometrycznych

 • Przywrócić domyślną konfigurację narzędzi więzów
 • Utworzyć automatycznie więzy geometryczne

AUTOWIĄZGEOM (AUTOCONSTRAIN) 

 • Unieruchomić lewy koniec dolnej podstawy

WIĘZGEOM (GEOMCONSTRAINT)

Efekt jest widoczny na rysunku 3

cad typoszereg

 • Sprawdzić metodą rozciągania wierzchołków poprawność systemu więzów (czy zarys zachowuje odpowiedni kształt)
 • Ukryć więzy geometryczne
 • Wprowadzić więzy równej długości pomiędzy parami odcinków pionowych 4 i 5 oraz 4 i 6; WIĘZGEOM (GEOMCONSTRAINT)

Efekt jest widoczny na rysunku 7

cad typoszereg

 • Wprowadzić więzy równej długości pomiędzy parami odcinków poziomych 8 i 9 oraz 8 i 10

WIĘZGEOM (GEOMCONSTRAINT)

Efekt jest widoczny na rysunku 11

Ukryć więzy geometryczne

 

cad typoszereg

     

 • Sprawdzić metodą rozciągania wierzchołków (12) poprawność systemu więzów (czy zarys zachowuje odpowiedni kształt) i jaką ma liczbę stopni swobody.

cad typoszereg

 • Zamiast jednej grupy więzów równej długości można było zastosować li­nię konstrukcyjną i więzy pokrywania się.

cad typoszereg

 • Przykład zastosowania więzów pokrywania się został zaprezentowany w dalszej części tego rozdziału.

 

Nakładanie więzów wymiarowych

 • Przywrócić domyślną konfigurację narzędzi więzów (patrz rozdział 44. Konfigu­racja narzędzi więzów)
 • Ustawić tryb tworzenia więzów wymiarowych w formie dynamicznej CCONSTRAINTFORM
 • Włączyć wyświetlanie więzów wymiarowych w formie dynamicznej
 • Utworzyć dwa więzy wymiarowe jak na rysunku 1, akceptując ich domyślne war­tości proponowane przez program podczas tworzenia 

WIĄZANIAWYM (DIMCONSTRAINT) 

 • Wyświetlić więzy jako nazwę i wyrażenie (2)

cad typoszereg  

 • Zmienić nazwę więzów (3) na Y1 
 • Nie zmieniać ich domyślnej wartości

cad typoszereg

 

 • W polu więzów 4 wpisać równanie Y2=2*Y1

Efekt jest widoczny na rysunku 5

Szerokość każdego stopnia (więzy Y2) jest dwukrotnie większa od jego wysokości (więzy Y1), a w tekście więzów Y2 pojawił się symbol równania (6)

Nie zamykać pliku! Przejść do dalszych ćwiczeń.

 

Parametryczne modyfikacje konstrukcji

 • Uruchomić Menedżera parametrów (Parameters Manager)

PARAMETRY (PARAMETERS)

 • Kliknąć przycisk 6
 • W polu 7 wpisać nazwę zmiennej MODUL
 • Nacisnąć klawisz Tab
 • W polu 8 wpisać wyrażenie 20 i zatwierdzić klawiszem Enter

cad typoszereg

 • W polu 9 wpisać wyrażenie MODUL i zatwierdzić klawiszem Enter. Efekt jest widoczny na rysunku 10

cad typoszereg

 
 • Sprawdzić, czy zarys ma odebrane wszystkie stopnie swobody
 • Wyłączyćwyświetlanie więzów wymiarowych w formie dynamicznej
 • Przejść na warstwę Wymiary
 • Utworzyć klasyczne wymiary zespolone widoczne na rysunku 11

WYMLINIOWY (DIMLINEAR) OBIEKT (OSNAP)

cad typoszereg

 

Zmieniając wartość parametru MODUL i obserwując zmiany konstrukcji, spraw­dzić poprawność definicji typoszeregu

Dwa przykłady wariantów konstrukcji są widoczne na rysunkach 12 i 13

cad typoszereg

 

 • Zapisać zmiany w pliku projektu Cw-15.dwg.

 

Więcej informacji na temat CAD znajdziesz na forum CAD.

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 757 - 768. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.   

cad

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty