Obiekty złożone

Obiekty złożone

Polilinia

Polecenie PLINIA (PLINE) tworzy złożoną linię otwartą lub zamkniętą stanowiącą je­den obiekt. Polilinia może zawierać segmenty liniowe oraz łukowe i mieć niezerową, zmienną szerokość linii (poprawne określenie – grubość linii).

tworzenie obiektów złożonych

  • Rysowanie łamanej należy zakończyć naciśnięciem klawisza Enter po wprowa­dzeniu współrzędnych ostatniego punktu (patrz także opcja Zamknij (Close)).

 

Opcje

Opcje polecenia PLINIA (PLINE) stają się dostępne dopiero po określeniu współrzęd­nych pierwszego punktu. Są następujące:

Określ następny punkt – opcja domyślna

łUk (A) – występuje na liście opcji tylko wtedy, gdy aktualnie są rysowane segmenty liniowe. Przełącza polecenie w tryb tworzenia segmentów łuko­wych.Domyślnie łuk jest tworzony stycznie do ostatniego seg­mentu. Ta opcja ma własne podopcje podobne do opcji polecenia ŁUK (ARC).

Linia (L) – występuje na liście opcji tylko wtedy, gdy aktualnie są rysowane segmenty łukowe. Przełącza polecenie w tryb tworzenia segmentów linio­wych.

Zamknij (C) – zamyka łamaną segmentem łączącym ostatni punkt z pierwszym punktem i kończy działanie polecenia PLINIA (PLINE). Polilinię można zamknąć już po narysowaniu pierwszego odcinka!

Połszerokości (H) – pozwala określić połowę szerokości polilinii. Należy podać początkową i końcową wartość połowy sze­rokości. Domyślną wartością połowy szerokości końcowej jest jej wartość początkowa.

Długość (L) – pozwala określić długość kolejnego segmentu. Jest on rysowany równolegle lub stycznie do poprzedniego segmentu.

Cofaj (U) – usuwa segment narysowany jako ostatni bez przerywania działania polecenia. Można w ten sposób anulować współrzędne wszystkich wierzchołków z wyjątkiem pierwszego.

Szerokość (W) – pozwala określić szerokość polilinii. Należy podać początkową i końcową wartość szerokości. Domyślną wartością szerokości końcowej jest jej wartość początkowa.

 

Tryb kontynuacji

  • Pusta odpowiedź na pytanie o współrzędne pierwszego punktu uruchamia tryb kontynuacji. Polega on na tym, że nowy segment polilinii jest rysowany z końca ostatniego już istniejącego segmentu.

 

Zadanie: Narysować zamkniętą polilinię pokazaną na rysunku.

Współrzędne punktów określać wyłącznie metodą klikania na płasz­czyźnie XY.

 

obiekty złożone cad

Rozwiązanie:

Zauważmy, że wszystkie odległości pomiędzy punktami polilinii, a także wartości współrzędnych zadanego wierzchołka są wielokrotnością 10 jednostek. Zadanie jest zatem wykonalne metodą klikania punktów.

Zastosujemy siatkę rysunkową włączaną i wyłączaną za pomocą przełącznika SIATKARYS (GRID) oraz tzw. skok kursora sterowany przełącznikiem SKOK (SNAP). Wię­cej informacji na ich temat można znaleźć w rozdziale 5.2.17. Ustawienia rysunkowe Skok i siatka (Snap and Grid).

W wersji 2012 programu zmieniono dotychczasową nazwę siatki rysunkowej (GRID) z SIATKA na SIATKARYS.

  • Zamknąć wszystkie pliki projektów i utworzyć nowy plik na podstawie szablonu Szablon-1.dwt
  • Zapisać plik na dysku, nadając mu nazwę Polilinia.dwg
  • Ustawić przełączniki na Pasku stanu tak, jak na rysunku:

obiekty złożone cad

 

Upewnić się, że włączony jest przełącznik SKOK (SNAP).

Przełącznik SKOK (SNAP) lub klawisz F9 na przemian włącza i wyłącza skok kur­sora.

Włączony tryb SKOK (SNAP) powoduje, że kursor graficzny może zajmować po­łożenie wyłącznie w węzłach odrębnej siatki niewidocznej na ekranie.

Będziemy rysować, klikając punkty przy włączonych przełącznikach SKOK (SNAP) i SIATKARYS (GRID). Odległości węzłów siatki rysunkowej i wartość skoku kursora powin­ny wynosić 10 jednostek. Zaczniemy od sprawdzenia i ewentualnej zmiany ich wartości.

 

Do wykonania zadania zastosujemy siatkę złożoną z linii, która pojawiła się po raz pierwszy w wersji 2011 programu. Zmiany rodzaju i innych parametrów siatki ry­sunkowej można dokonać, korzystając z przełącznika na Pasku stanu albo za pomocą zmiennej systemowej GRIDSTYLE. Wartość zero oznacza siatkę w postaci linii, jeden – klasyczną siatkę w postaci punktów.

Oto stosowny dialog:

obiekty złożone cad
 

W przypadku pomyłki podczas rozwiązywania zadania należy cofać ry­sowanie ostatniego segmentu za pomocą opcji Cofaj (Undo).

Po każdym bez wyjątku kliknięciu należy odsuwać nieco kursor od miej­sca kliknięcia „po przekątnej” siatki.

obiekty złożone cad

 

W przypadku wątpliwości, jaki fragment polilinii rysujemy, wykonywać pomocniczo dodatkowe ruchy kursorem i obserwować dynamiczny ślad.

  • Z położonego na karcie Narzędzia główne (Home) panelu Rysuj (Draw) wybrać przycisk narzędzia Polilinia (Polyline)

obiekty złożone cad

 

Oto dialog podczas rysowania. Część opcji usunięto w celu poprawienia czytelności.

obiekty złożone cad

obiekty złożone cad

obiekty złożone cad

 

Zadanie: Narysować zamkniętą polilinię pokazaną na rysunku. Zastosować klasycz­ną siatkę rysunkową w postaci punktów.

Współrzędne punktów określać wyłącznie metodą klikania na płasz­czyźnie XY.

obiekty złożone cad

 

Rozwiązanie:

Wykonać zadanie samodzielnie. Wzorować się na poprzednim ćwiczeniu. Pamię­tać o przywróceniu domyślnej postaci siatki.

Koniec zadania.

Zapisać zmiany w pliku Polilinia.dwg.

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 219 - 232. 

cad

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty