Tworzenie nowego projektu

Tworzenie nowego projektu

Poznając w poprzednich rozdziałach podstawy środowiska programu AutoCAD: − korzystaliśmy z otwieranego automatycznie pliku projektu,

− rysowaliśmy obiekty „na oko”, nie przejmując się ich konkretnymi wymiarami i współrzędnymi punktów,

− nie przejmowaliśmy się rodzajem i grubością linii itp.

Pracując w taki sposób, nie można zrealizować prawdziwego projektu. Tworząc nowy plik projektu, powinniśmy także z góry zdecydować o wielu ustawieniach środowiska pracy. Należy na przykład wybrać styl wymiarowania czy tekstu, format arkusza itp.

Aby efektywnie wykonać klasyczny (nieparametryczny) projekt w programie Auto-CAD, należy także starać się przed rozpoczęciem modelowania (rysowania) możliwie dokładnie określić wymiary i wzajemne położenie tworzonych obiektów, minimalizu­jąc w ten sposób liczbę niezbędnych modyfikacji. W przypadku projektu parame­trycznego nie jest to konieczne.

W tym rozdziale poznamy podstawowy sposób efektywnego tworzenia nowego projektu. Do dyspozycji mamy kilka metod. O tym jaka metoda obowiązuje, decyduje o tym wartość zmiennej systemowej STARTUP. Jej domyślna wartość jest równa zeru.

 • Podstawową i domyślną metodą jest tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu.
 • Przy instalacyjnej wartości zmiennej systemowej STARTUP równej zeru, dostęp­na jest wyłącznie metoda tworzenia nowego pliku na podstawie szablonu.
 • Szablon to wzorcowy plik projektu, z którego wszystkie ustawienia i obiekty są przepisywane do nowo tworzonego pliku.
 • Szablon jest zapisywany jako plik z rozszerzeniem *.dwt w specjalnym fol­derze Template.

Inne metody tworzenia nowego projektu także wykorzystują ustawienia zapisane w domyślnych szablonach: acad.dwt (jednostki: stopy, cale) i acadiso.dwt (jednostki metryczne).

Począwszy od wersji 2009 programu, nie jest instalowana duża grupa predefinio­wanych szablonów w różnych standardach i dla różnych formatów arkuszy rysunko­wych. Zamiast tego są dostępne tak zwane zestawy arkuszy (SheetSets). Ich dokład­niejsze omówienie wykracza jednak poza zakres tego kursu.

Sposoby wydania polecenia tworzącego nowy projekt są następujące:

tworzenie projektu cad

 • Przy standardowych instalacyjnych ustawieniach konfiguracyjnych programu (brak domyślnego szablonu) polecenia: NOWY (NEW), SNOWY (QNEW), mają iden­tyczne działanie.
 • W przypadku innego zachowania programu niż opisane w książce najprościej będzie używać wyłącznie polecenia NOWY (NEW).

 

Typowy algorytm tworzenia nowego projektu

Standardowy algorytm tworzenia nowego projektu jest następujący:

 • Utworzyć za pomocą polecenia SNOWY (QNEW)nowy plik na podstawie istniejącego szablonu, najbardziej zbliżonego do naszych potrzeb. Program automatycznie proponuje pliki typu*.dwt.
 • Zapisać plik w odpowiednim folderze (u nasRysunki AutoCAD). Program automatycznie proponuje zapis jako plik typu*.dwg.

Podczas zapisywania projektu należy kontrolować folder zapisu. W wielu przypadkach AutoCAD proponuje bowiem niewłaściwy folder, np. przeznaczony na szablony, a nie na projekty, systemowy folder Template

 

Ćwiczenia

Wykonajmy serię ćwiczeń.

Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu

Zadanie: Utworzyć nowy projekt na podstawie szablonu

Manufacturing Metric.dwt

Rozwiązanie:

Z Paska szybkiego dostępu (Quick Access Toolbar) wybrać kliknięciem przycisk narzędzia Nowy (New)

 • Na liście są wyświetlane szablony ze specjalnego folderu Template (1)
 • W polu (2) ustawił się automatycznie typ pliku Szablon rysunku(*.dwt)

tworzenie projektu cad 1

 • Kliknąć dwukrotnie ikonę folderu SheetSets (3)
 • Odszukać na liście i podświetlić kliknięciem szablon Manufacturing Metric.dwt (4)
 • Zwrócić uwagę na pole podglądu (5)
 • Kliknąć przycisk Otwórz (Open) (6) Na ekranie pojawiło się okno nowego projektu

Koniec zadania.

 • Z doświadczeń autora wynika, że uniwersalna nazwa przycisku 6 sprawia pew­ne kłopoty początkującym użytkownikom programu AutoCAD. Nazwa Otwórz w oczywisty sposób kojarzy się bowiem z inną operacją – otwierania istniejącego projektu. W przypadku tworzenia nowego pliku znacznie lepszy byłby przycisk Utwórz.

 

Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu

Zadanie: Obejrzeć istniejące ustawienia i obiekty w nowo utworzonym pliku projektu.

Rozwiązanie:

W utworzonym projekcie znalazły się wszystkie obiekty występujące w szablo­nie Manufacturing Metric.dwt

Zawiera on zatem dwie karty: Model oraz ISO A3 – tabelka rysunkowa. Na karcie Model tworzymy obiekty, a na karcie tzw. arkusza (Layout) ISO A3 – tabelka ry­sunkowa możemy przygotować model do wydruku. Arkusz zawiera już tabliczkę rysunkową oraz linie obramowania i obcięcia. Nie zawiera jeszcze tzw. rzutni, w której są wyświetlane automatycznie obiekty utworzone w obszarze modelu.

Nie ma obowiązku stosowania w celu wydruku kart arkuszy. Wydruk można wy­konać także bezpośrednio z karty Model.

 • Począwszy od wersji 2007 programu, zamiast poprzednio używanego znormali­zowanego określenia „arkusz”, zastosowano nazwę „układ”.

tworzenie projektu cad 2

 • Kliknąć przycisk 1
 • Przełączyć się kliknięciem do karty Model (2) Karta Model nie zawiera żadnych obiektów
 • Przełączyć się kliknięciem do karty ISO A3 – tabelka rysunkowa (3)
 • Ponownie przełączyć się kliknięciem do karty Model (2)
 • Zamknąć kliknięciem przycisku 4 pasek szybkiego podglądu kart („układów”). Nie zamykać pliku

Koniec zadania.

 

Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu

Zadanie: Zapisać utworzony przed chwilą plik projektu w naszym folderze robo­czym (Rysunki-AutoCAD), nadając mu nazwę Projekt z Szablonu

Rozwiązanie:

Zapisać w znany sposób plik projektu

Jeśli trzeba, to kliknąć przycisk 1, a następnie przejść do folderu roboczego (2)

Wpisać w polu 3 wyłącznie nazwę właściwą pliku Projekt z Szablonu Program sam uzupełni ją właściwym rozszerzeniem .dwg (4)

tworzenie projektu cad 4

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 140 - 145. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

cad

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

wszystkie oferty