Geolog - możliwości zawodowe i oczekiwania rynku pracy

Geolog jest zawodem w którym stosunkowo ciężko znaleźć pracę. Sytuacja ta może się jednak wkrótce zmienić, w związku z pomysłem pozyskiwania gazu z łupków i ich dużymi złożami w Polsce - jeżeli zostanie on zrealizowany, wówczas popyt na geologów i geofizyków znacznie wzrośnie.

Zakres zadań geologa

Głównym obszarem aktywności geologa jest prowadzenie badań w wielu dziedzinach geologii, od podstawowej (sedymentologicznej, stratygraficznej, mineralogii i innych), aż po geologię stosowaną (hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż i środowiskową). Zakresy zadań w zależności od specjalizacji mogą być różne. Najczęściej spotykanymi obowiązkami geologów są przed wszystkim badania: skorupy ziemskiej, minerałów, składu skał i skamieniałości. Sporządzają oni mapy, przeprowadzają (lub nadzorują) wiercenia oraz pobierają próbki. Wiedza geologów jest wykorzystywana w budownictwie np. w formie raportów dotyczących środowiska geologicznego lub nadzorowania robót ziemnych od strony geotechnicznej i geologicznej. Ponadto geologowie biorą udział w pracach poszukiwawczych i badaniach złóż (gazu, ropy, kopalin). Znajdują oni również zatrudnienie w firmach zajmujących się inżynierią lądową i wodną oraz w ochronie środowiska, gdzie opracowują dokumentację techniczną.

Wymagania rynku

Wśród pojawiających się na rynku wymagań wobec geologów na pierwszym miejscu pojawiają się wykształcenie wyższe, kilkuletnie doświadczenie oraz uprawnienia geologiczne. Uprawnienia które może uzyskać geolog pogrupowane są w dwanaście kategorii. Ich zdobycie wymaga zdania odpowiedniego egzaminu. Szczegółowe zasady przyznawania uprawnień określa rozporządzenie ministra środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. nr 275 z 2011 roku, poz. 1629). Geolog musi być również dyspozycyjny i mobilny – duża część jego obowiązków zawodowych to praca w terenie, związana z dozorowaniem i kierowaniem zespołami ludzi, prowadzącymi prace ziemne. Dlatego też wśród wymagań często pojawia się konieczność posiadania czynnego prawa jazdy i cech osobowości ułatwiających pracę i komunikację w grupie, w tym także zdolności managerskie. W przypadku chęci wyjazdu na zagraniczny kontrakt wymagana jest również doskonała znajomość angielskiego, a w niektórych przypadkach również innych języków obcych.

Zarobki i pracodawcy

Średnie zarobki geologów w Polsce wahają się w okolicy 3,2 tys. PLN, maksymalne wynagrodzenie to ok. 4 tys. PLN. Znacznie więcej można zarobić na zagranicznych kontraktach – ich kwoty są indywidualnie negocjowane.  Geolodzy zatrudniani są przez firmy zajmujące się administracją zasobami środowiska (także w ramach administracji państwowej), lub też w przedsiębiorstwach budowlanych szerokich specjalności (drogi, mosty, budownictwo mieszkaniowe, itp.). Praca czeka również w samorządach, w szczególności w wydziałach ekologii, ochrony środowiska i budownictwa. Wielu geologów zakłada działalność gospodarczą oferując usługi pomiarowe i badawcze, jednak do tego wymagane jest posiadanie uprawnień.

Podobne artykuły

« Strefa absolwentaUrbanista - opis stanowiska i perspektywy pracy »

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: