Regulamin Konkursu CAD Expert

§ 1. Organizator Konkursu

1.1. Organizatorem Konkursu jest: Net Portal z siedzibą w Brwinowie, przy ulicy Poprzecznej 13.

§ 2. Cele konkursu

2.1 Konkurs ma na celu upowszechniania wiedzy z zakresu CAD oraz propagowanie postaw dzielenia się wiedzą.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1. Udział w konkursie może wziąć każdy zainteresowany.

3.2. W celu przystąpienia do konkursu uczestnik powinien wysłać pracę konkursową na adres konkurs(at)strefainzyniera.pl.

3.3. Udział w konkursie polega na przygotowaniu tekstu dotyczącego wybranego zagadnienia z zakresu wykorzystania programów typu CAD.

Prace przygotowywane przez uczestników konkursu mogą mieć dowolną formę. W szczególności może to być analiza problemu, teoretyczne opracowanie tematu lub poradnik jak zastosować wybrane rozwiązanie w praktyce.

§ 4. Harmonogram konkursu

4.1. Konkurs odbywa się w ramach comiesięcznych edycji. Każda edycja zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, a kończy ostatniego dnia miesiąca. W tym okresie należy także nadsyłać prace.

4.2. Ogłoszenie wyników każdej edycji konkursu i rozdanie nagród nastąpi 15 dnia następnego miesiąca.

§ 5. Własność intelektualna

5.1. Przedstawione prace powinny być oryginalne oraz nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej lub naruszać dóbr osobistych osób trzecich.

5.2. Uczestnicy oświadczają, że przejmują na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem treści prac przygotowanych przez uczestnika.

§ 6. Komisja konkursowa i ocena zgłoszeń

6.1. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli zespołu Strefainzyniera.pl.

6.2. Komisja konkursowa przy ocenie prac uwzględni w szczególności następujące kryteria:

  • prawidłowość merytoryczną
  • nowatorskie podejście
  • walor praktyczny przygotowanego opracowania dla społeczności
  • czytelność i zrozumiałość pracy.

6.3. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona drogą elektroniczną (wysłanie informacji do wszystkich uczestników konkursu) oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej konkurs.Strefainzyniera.pl.

6.4. Nagrody:

Po ogłoszeniu wyników konkursu Komisja przyzna laureatom nagrody. Miejsca od pierwszego do piątego zostaną uhonorowane publikacjami zakresu CAD wydawnictwa PWN.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich imion i nazwisk.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani nie naruszy praw nabytych uczestników Konkursu.

7.3. Zapytania związane z Konkursem proszę kierować do na adres mailowy: konkurs(at)strefainzyniera.pl.

Podobne artykuły

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji: