Kontroler jakości wyrobów elektronicznych


Kontroler jakości wyrobów elektronicznych składuje i przygotowuje wyroby elektroniczne do kontroli, kontroluje wyroby elektroniczne oraz klasyfikuje je pod względem jakościowym.

1. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, miejsca, obszary występowania zawodu

Celem pracy kontrolera jakości wyrobów elektronicznych jest skontrolowanie wyrobów elektronicznych zgodnie z określonymi normami produkcji, eksploatacji i usług. Kontroler przyjmuje, przechowuje oraz przygotowuje do kontroli wyroby elektroniczne. Do zadań kontrolera jakości wyrobów elektronicznych należy również obsługa urządzeń, przyrządów i narzędzi wykorzystywanych do kontroli tych wyrobów. Do obowiązków kontrolera należy sprawdzanie poprawności działania wyrobów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów i obserwacji pracy oraz porównanie z wymaganiami technicznymi. Kontroler klasyfikuje zbadane wyroby elektroniczne, odpowiada za identyfikowanie i opisywanie rodzaju wad, prowadzi dokumentację z przeprowadzonych procesów kontrolnych oraz prawidłowo przechowuje wyroby elektroniczne po kontroli. Kontroler jakości wyrobów elektronicznych pracuje w różnych miejscach. Mogą to być zarówno budynki biurowe, jak i hale produkcyjne, laboratoria, magazyny. Od rodzaju kontrolowanego wyrobu bądź usługi zależą szczegółowe warunki jego pracy, takie jak np. styczność z substancjami toksycznymi. Zawód ten ma charakter samodzielny, szczególnie na etapie projektowania oraz oceny i podejmowania decyzji. W pracy bardzo często kontaktuje się z innymi pracownikami firmy lub instytucji, w której pracuje, ale także z osobami odpowiedzialnymi za pakowanie, transport czy niezadowolonymi konsumentami, którzy zgłoszą reklamacje.

2. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Podstawowymi narzędziami pracy kontrolera jakości wyrobów elektronicznych są urządzenia i przyrządy wykorzystywane do kontroli: mierniki, stacje testowe, sprzęt optyczny (lupy, mikroskopy), a także komputer ze specjalistycznymi aplikacjami testowymi (z dostępem do Internetu) i telefon. Typowym miejscem pracy jest stanowisko kontroli, zlokalizowane w obszarze hali produkcyjnej. Jednym z poważniejszych zagrożeń w pracy kontrolera jakości wyrobów elektronicznych jest hałas. Istotnym czynnikiem na stanowisku pracy jest dobre oświetlenie, odpowiednio dobrane do wykonywanych czynności. Długotrwała praca przy komputerze wiąże się z obciążeniem narządu wzroku i kręgosłupa. Pracownik jest narażony na urazy mechaniczne oraz porażenia prądem elektrycznym. Zawód wykonywany jest samodzielne, jednak nie wyklucza to kontaktu z innymi pracownikami. Czas pracy zwykle wynosi 8 godzin dziennie, możliwa jest również praca w trybie zmianowym.

3. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Wykonywanie zawodu kontroler jakości wyrobów elektronicznych wymaga kompetencji pozwalających poprawnie klasyfikować wyroby elektroniczne, umiejętności analitycznych oraz interpersonalnych. Ze względu na specyfikę zawodu kontroler powinien cechować się umiejętnością posługiwania się dokumentacją techniczną, pracy w stresie oraz podejmowania decyzji pod presją czasu. Kontroler jakości wyrobów elektronicznych powinien być osobą odpowiedzialną, obiektywną, otwartą na innowacyjne rozwiązania. Dodatkowymi cechami w tym zawodzie powinna być dobra pamięć, podzielność uwagi, spostrzegawczość i systematyczność, a także umiejętność syntezy i analizy, przekazywania wiedzy i przekonywania. Istotne są też umiejętności współpracy z ludźmi oraz konsekwencja w działaniu. Ponadto kontroler jakości powinien być cierpliwy i skrupulatny oraz posiadać szeroką wiedzę z zakresu wyrobów elektronicznych. Pożądane są też umiejętności: podejmowania szybkich decyzji, inicjatywa, dokładność oraz zainteresowanie nauką i techniką. Kontroler jakości powinien cechować się dobrą ogólną kondycję fizyczną. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wady wzroku i słuchu, których nie można skorygować. Zawód ten mogą wykonywać osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

4. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Kontroler jakości wyrobów elektronicznych powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie techniczne, preferowane jest wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki, automatyki, elektrotechniki, informatyki. Pożądana jest znajomość języków obcych (przynajmniej jednego) na poziomie podstawowym oraz obsługi komputera (m.in. aplikacji biurowych typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny oraz aplikacji diagnostycznych). Do wykonywania zawodu wskazane jest doświadczenie w dziale produkcji. Kontroler jakości wyrobów elektronicznych powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne na poziomie eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym.

5. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacji kompetencji

Praca w zawodzie kontrolera wymaga ciągłego doskonalenia się w zakresie kursów zawodowych, szkoleń organizowanych przez producentów i dystrybutorów wyrobów elektronicznych oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach oraz targach branżowych. Kontroler powinien zapoznawać się z nowymi rozwiązaniami technicznymi zawartymi w czasopismach fachowych. Kontroler jakości wyrobów elektronicznych może również pracować na równorzędnych stanowiskach w zawodach: 311408 Technik elektronik; 311303 Technik elektryk; 311411 Technik elektroniki i informatyki medycznej; 311410 Technik mechatronik; 311504 Technik mechanik; 351103 Technik teleinformatyk. Konieczne jest uzyskanie przez osoby pracujące na tym stanowisku dodatkowego świadectwa kwalifikacyjnego oraz ukończenie kursów BHP. Naukę można kontynuować na studiach w zakresie elektroniki, automatyki, elektrotechniki lub informatyki. Kontroler jakości wyrobów elektronicznych może awansować na stanowisko kierownika działu kontroli jakości, dyrektora działu kontroli jakości, pełnomocnika zarządu ds. zapewnienia jakości.

Zadania zawodowe

Z1. Przyjmowanie i przechowywanie przeznaczonych do kontroli wyrobów elektronicznych 
Z2. Przygotowywanie wyrobów elektronicznych do kontroli 
Z3. Wykonywanie pomiarów i oględzin wyrobów elektronicznych 
Z4. Ocenianie działania wyrobów elektronicznych 
Z5. Identyfikowanie i opisywanie rodzaju wad i niezgodności wyrobów elektronicznych 
Z6. Klasyfikowanie skontrolowanych wyrobów elektronicznych (niezbędne kompetencje: Kz2, KzS).
Z7. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych procesów kontrolnych 

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Kontroler jakości wyrobów mechanicznychMistrz produkcji w przemyśle samochodowym »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

Mechanik

ManpowerGroup Sp. z o.o.
Stanisławów Pierwszy, mazowieckie

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA