Właściwości ogólne obiektów w CAD


Aby móc wykonać kompletny projekt, musimy poznać tzw. właściwości ogólne obiektów. Są to:

− warstwa,

− kolor,

− rodzaj linii,

− szerokość linii (grubość).

Właściwości ogólne można przypisać wszystkim bez wyjątku obiektom.

Polecenia zarządzające właściwościami zgromadzono na karcie Narzędzia głów­ne (Home) na panelach Warstwy (Layers) i Właściwości (Properties).

cad właściwości obiektów

Panele Warstwy (Layers) i Właściwości (Properties) zawierają przede wszystkim listy rozwijane pozwalające zarządzać właściwościami obiektów w sposób typowy dla programów środowiska Windows.

 • Podczas pracy na karcie innej niż Narzędzia główne (Home) warto zapewnić sobie stały dostęp do listy rozwijanej warstw (1), dołączając ją do Paska szyb­kiego dostępu (Quick Access Toolbar).

cad właściwości obiektów

W wersji 2011 programu pojawiła się dodatkowa właściwość Przezroczystość (Transparency). 

Istnieją także indywidualne właściwości obiektów. Takie właściwości są specyficzne dla konkretnego typu obiektu. Obiekty tekstowe mają na przykład indywidual­ną właściwość Styl tekstu, wymiary – Styl wymiarowania. W tym rozdziale zajmie­my się wyłącznie właściwościami ogólnymi.

Wyjątkową właściwością ogólną obiektów jest Warstwa (Layer). Omawianie ogólnych właściwości obiektów zaczniemy właśnie od techniki warstw.

 

Technika warstw

Otwarcie danych:

 • Zamknąć wszystkie pliki projektów i otworzyć w trybie tylko do odczytu plik 08-Właściwości-ogólne.dwg

Warstwę możemy traktować jak przezroczystą kalkę, na której zostały narysowane obiekty. Patrząc z góry na wiele takich kalek nałożonych na siebie, widzimy obiekty leżące na wspólnej powierzchni ekranu. Jeżeli wyłączymy widoczność warstwy, to leżących na niej obiektów nie będzie widać. Tak jakbyśmy usunęli kalkę ze stosu.

 

cad właściwości obiektów

 • W poprawnie wykonanym projekcie obiekty różnych typów powinny leżeć na oddzielnych (swoich) warstwach.
 • Na każdej warstwie powinny obowiązywać odpowiednie właściwości obiektów: grubość (szerokość) linii, rodzaj linii i kolor.

Zwykle tworzy się oddzielną warstwę dla:

− linii zarysu (linie grube, ciągłe),

− osi symetrii (linie cienkie, jednopunktowe),

− wymiarów i innych elementów opisu (linie cienkie, ciągłe),

− mebli, instalacji sanitarnej itd.

W projekcie budowlanym struktura warstw jest najczęściej bardzo rozbudowana i dąży się do jej ujednolicenia przynajmniej w skali biura projektowego.

 • Warstwa (Layer) jest najważniejszą z właściwości ogólnych obiektów, ponie­waż w jej definicji są zawarte pozostałe właściwości. Za pośrednictwem warstwy można zatem przypisywać obiektom inne właści­wości ogólne, wykorzystując specjalną właściwość obiektów JakWarstwa (ByLayer).
 • Właściwość logiczna JakWarstwa (ByLayer) oznacza, że obiekt przyjmuje i stale utrzymuje właściwość ogólną identyczną z właściwością warstwy, na której leży.

Podczas tego kursu będziemy określać grubość i rodzaj linii, kolory i inne właści­wości obiektów prawie wyłącznie przez właściwości warstwy.

Nie zamykać pliku. Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Właściwości logiczne i określone wprost

Kontynuujmy ćwiczenia w pliku 08-Właściwości-ogólne.dwg Właściwości ogólne mogą być:

− określone wprost, tzn. na przykład czerwony, narysowany linią przerywaną itp.,

− logiczne, czyli określone pośrednio, na przykład JakWarstwa (ByLayer), JakBlok (By-Block).

 

Właściwości logiczne

Podstawową metodą jest określanie właściwości ogólnych obiektów za pośrednic­twem warstwy, na której leżą.

 • Właściwość logiczna JakWarstwa (ByLayer) oznacza, że obiekt przyjmuje i stale utrzymuje właściwość ogólną identyczną z właściwością warstwy, na której leży.
 • Po zmianie właściwości warstwy taki obiekt zmienia swój wygląd wraz z pozo­stałymi leżącymi na niej obiektami o właściwościach JakWarstwa (ByLayer).
 • Przeniesienie takiego obiektu na warstwę o innych właściwościach spowoduje zmianę wyglądu obiektu.
 • Właściwość logiczna JakWarstwa (ByLayer) może być przypisywana obiekto­wi automatycznie w chwili tworzenia (ustawiona jako bieżąca dla nowo tworzo­nych obiektów) lub „ręcznie” już po utworzeniu (indywidualnie lub grupowo).

 

Właściwości określone wprost

Właściwości określone wprost, tzn. na przykład czerwony, narysowany linią przerywaną itp., powinno się stosować w wyjątkowych wypadkach.

 • Właściwość określona wprost oznacza, że obiekt stale utrzymuje swoją wła­ściwość niezależnie od właściwości warstwy, na której leży.
 • Po zmianie właściwości warstwy, na której się znajduje, taki obiekt nie zmienia swojego wyglądu.
 • Przeniesienie takiego obiektu na warstwę o innych właściwościach nie spowo­duje zmiany jego wyglądu.
 • Właściwość określona wprost może być przypisywana obiektowi automatycz­nie w chwili tworzenia (ustawiona jako bieżąca dla nowo tworzonych obiektów) lub „ręcznie” już po utworzeniu (indywidualnie lub grupowo).

 

Właściwości logiczne a określone wprost

W praktyce dydaktycznej autor często spotyka się z niewłaściwym rozumieniem istoty właściwości logicznych i określonych wprost, a zwłaszcza z trudnością wyjaśnie­nia, na czym w istocie polega różnica między nimi. Zróbmy to na przykładzie koloru.

Mamy w oknie graficznym odcinek i kwadrat, oba w kolorze niebieskim, leżące na tej samej warstwie MEBLE, na której obowiązuje kolor niebieski:

− odcinek ma kolor niebieski przypisany wprost,

− kwadrat ma kolor niebieski przypisany za pośrednictwem warstwy, czyli JakWarstwa.

Zmieniamy kolor warstwy MEBLE na czerwony: − odcinek pozostanie niebieski,

− kwadrat zmieni kolor na czerwony.

 

Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów

Kontynuujmy ćwiczenia w pliku 08-Właściwości-ogólne.dwg

 • Jeżeli żaden obiekt nie jest wybrany do kolekcji, to pola list rozwijanych wy­świetlają aktualnie obowiązujące wartości właściwości dla nowo tworzonych obiektów (właściwości bieżące).

cad właściwości obiektów

Na rysunku 1 wszystkie bieżące właściwości (obowiązujące dla nowo tworzonych obiektów) to właściwości JakWarstwa.

 • Jeżeli jeden obiekt lub wiele obiektów zostało wybranych do kolekcji, to pola list rozwijanych wyświetlają właściwości obiektów wybranych do kolekcji.

 

cad właściwości obiektów

Na rysunku 2 w polach list są wyświetlane właściwości wybranego pionowego odcinka. Jego Rodzaj linii jest określony wprost jako KRESKOWA (DASHED). Pozostałe właściwości ma JakWarstwa.

 • Jeżeli wybrane do kolekcji obiekty mają różne właściwości, to całe pola lub od­powiednie fragmenty pól dotyczące różnych właściwości są puste.

 

cad właściwości obiektów

Na rysunku 3 elementy wybranej grupy obiektów mają różne właściwości Kolor i Rodzaj linii. Pozostałe właściwości mają JakWarstwa.

Na rysunku 4 wszystkie elementy wybranej grupy obiektów mają identyczne wła­ściwości logiczne JakWarstwa, choć dla różnych z nich oznacza to co innego. Dla osi symetrii na przykład linia JakWarstwa oznacza linię jednopunktową, dla pozosta­łych elementów kolekcji JakWarstwa to linia ciągła.

 • Wybierać kolejno różne obiekty do kolekcji i odczytywać z list rozwijanych ich właściwości ogólne

Sprawdzić w ten sposób właściwości wszystkich obiektów

 • Wybierać różne grupy obiektów do kolekcji i odczytywać z list rozwijanych ich właściwości ogólne

Obserwować puste pola list rozwijanych

Nie zamykać pliku 08-Właściwości-ogólne.dwg. Wykorzystamy go do dalszych ćwiczeń.

 

Dalsze informacje na temat pracy w CAD znajdziesz w sekcji Oprogramowanie CAD.

 

Materiał opracowany na podstawie książki Andrzeja Jaskulskiego "AutoCAD 2014 / LT2014 / 360 (WS)+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D", Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, str. 453 - 466. Pełną treść powyższego fragmentu można pobrać tutaj.  

cad

 


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.
« Rodzaj linii (Właściwości ogólne obiektów)Wielokąty AutoCAD »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

Mechanik

ManpowerGroup Sp. z o.o.
Stanisławów Pierwszy, mazowieckie

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA