Prace budowlane właściwie kierowane


Kierownik budowy sprawuje nadzór nad pracami budowlanymi, bez względu na charakter czy typ obiektu. Zatrudnienie go jest konieczne zarówno podczas realizacji okazałego budynku wielorodzinnego, jak i niewielkiego domku letniskowego. Pokieruje on budową i poprowadzi dokumentację przebiegu robót.

Kierownik budowy odpowiada za jej zorganizowanie i kierowanie nią zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Istotne kwestie reguluje także prawo budowlane a także inne przepisy techniczno-budowlane oraz BHP. Jego obowiązkiem jest prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, opracowanie technicznych i realizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych i ich poszczególnych etapów oraz planowanie czasu ich zakończenia.

Sprawdź oferty pracy w budownictwie!

 

Na początku pracy kierownik budowy musi złożyć oświadczenie o przyjęciu od inwestora obowiązków kierowania budową oraz protokolarnie przyjąć plac budowy. Odpowiada za wykonanie zabezpieczenia i odgrodzenie terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej.

Od sporządzenia planu prac aż po odbiór inwestorski

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac kierownik budowy musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jeżeli podczas realizacji obiektu powstanie zagrożenie bezpieczeństwa na budowie, kierownik ma obowiązek wstrzymania wszelkich prac i musi niezwłocznie powiadomić o tym inwestora. Po zakończeniu robót kierownik musi zgłosić inwestorowi wybudowany obiekt do odbioru, uczestniczyć w czynnościach odbiorowych oraz zapewnić usunięcie stwierdzonych wad i usterek. Na koniec przekazuje inwestorowi oświadczenie o zgodności realizacji obiektu z projektem budowlanym, przepisami oraz warunkami pozwolenia na budowę.

Odpowiedzialność prawna

Obowiązkiem kierownika budowy jest dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy podczas realizacji obiektu. Za narażenie pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku zdrowiu, ciąży na nim odpowiedzialność karna – do trzech lat pozbawienia wolności. Kara ta będzie w zawieszeniu lub w formie grzywny, jeśli kierownik budowy udowodni, że jego działania były nieumyślne.

Kierownik budowy odpowiada za poprawne zrealizowanie techniczne projektu. A to nie zawsze idzie w parze z wysoką jakością realizacji. Nie można wymagać od niego wysokich standardów, jeśli inwestor lub wykonawca wybierze niewłaściwe materiały budowlane. Kierownik budowy nie ma obowiązku dbać o interesy inwestora w kontaktach z wykonawcą obiektu.  

Niezbędne techniczne wykształcenie i lata praktyki

Odpowiedzialny zawód kierownika budowy może wykonywać jedynie osoba z wyższym wykształceniem technicznym (budownictwo, architektura itp.), która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Uzyskuje się je po zdaniu egzaminu ze znajomości procesu budowlanego, który sprawdza też umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Aby móc kierować pracami budowlanymi bez ograniczeń, trzeba ukończyć studia magisterskie na właściwym dla danej specjalności kierunku oraz odbyć dwuletnią praktykę na budowie.

Ograniczony zakres kierowania pracami budowlanymi wymaga natomiast ukończenia wyższych studiów zawodowych lub na kierunku pokrewnym dla danej specjalności oraz trzech lat praktyki na budowie. Podczas praktyk zawodowych przyszli kierownicy budowy bezpośrednio uczestniczą w pracach projektowych lub pełnią funkcje techniczne pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.

Formalną podstawą do wykonywania funkcji kierownika budowy jest natomiast wpis o charakterze decyzji administracyjnej do centralnego rejestru oraz wpis na listę samorządu zawodowego, który powinien być potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez ten samorząd.  


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz


Brak komentarzy.

Tagi: inżynier budowy, kierownik budowy

« Kontrola stanu technicznego budynkuNowoczesne izolacje zamiast wełny i styropianu »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA