Uprawnienia budowlane - ogólne zasady


Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inżynierów bu­downictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 1-5 ustawy - Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno- budowlanych w specjalności architektonicznej (art.14 ust.1 pkt 1 w zakresie określonym w art.14 ust.3 pkt 1), których nadawanie należy do kompetencji izb architektów.

 

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

 • Architektonicznej (art. 14 ust.1 pkt.1) w zakresie określonym w art.14 ust. 3 pkt 2-4
 • Konstrukcyjno-budowlanej (art.14 ust.1 pkt 2) - wszystkie rodzaje,
 • Drogowej (art.14 ust.1 pkt 2a) - wszystkie rodzaje,
 • Mostowej (art.14 ust.1 pkt 2b) - wszystkie rodzaje,
 • Kolejowej (art.14 ust.1 pkt 2c) - wszystkie rodzaje,
 • Wyburzeniowej (art.14 ust.1 pkt 2d) - w całości,
 • Telekomunikacyjnej (art.14 ust.1 pkt 2e) - wszystkie rodzaje.
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj­
 • Nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art.14 ust.1 pkt 4) - wszystkie rodzaje,
 • Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (art.14 ust.1 pkt 5) - wszystkie rodzaje.

Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, wła­ściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia bu­dowlane.

Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej in­stancji w ww. Sprawach należy do kompetencji krajowej komisji kwalifikacyj­nej polskiej izby inżynierów budownictwa.

 

Organizacja egzaminów na uprawnienia budowlane

Organizatorem egzaminów na uprawnienia budowlane oraz egzaminów na specjalizacje techniczno-budowlane są okręgowe komisje kwalifikacyjne okrę­gowych izb inżynierów budownictwa, zwane dalej „komisjami".

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno- budowlanej składa się z dwóch etapów:

1. Postępowania kwalifikacyjnego,

2. Egzaminu.

Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy przeprowadza okręgowa komisja kwalifikacyjna w zespołach kwalifikacyjnych i w zespołach egzaminacyjnych.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły kwalifika­cyjne, wyznaczone każdorazowo przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Egzaminy przeprowadzają 3-6 osobowe zespoły egzaminacyjne, wyznaczone każdorazowo przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

 

W skład zespołu egzaminacyjnego każdorazowo wchodzą:

 • Przewodniczący komisji lub jego zastępca,
 • Członkowie zespołu, w tym 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności odpowiedniej do specjalności, którą reprezentuje zdający.

Przewodniczącym, jego zastępcami i członkami zespołu egzaminacyjnego mogą być osoby posiadające wyższe wykształcenie techniczne i uprawnienia budow­lane bez ograniczeń oraz osoby z wykształceniem prawniczym.

W przypadku egzaminu o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, w skła­dzie komisji nie mniej niż połowa jej członków powinna posiadać specjalizację, odpowiadającą specjalizacji, o którą ubiega się osoba egzaminowana.

Zespół kwalifikacyjny oraz zespół egzaminacyjny mają prawo żądać przed­stawienia przez osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane opracowań pro­jektowych, wykonanych w ramach udokumentowanej praktyki zawodowej.

 

źródło: http://piib.org.pl/index.php/szczegy-program-egzamina-uprawnienia-budowlane-kkk-146


Zarejestruj się albo zaloguj aby dodać komentarz

jankrzysztof 11.04.2014 o 18:36

Posiadam 27 letni staż pracy w tzw. pionie drogowym w PKP Polskie Linie Kolejowe. Ukończyłem 3 lata temu na WAT w Warszawie niestacjonarne studia I stopnia o specjalności: drogi kolejowe. Według obecnie obowiązujących przepisów aby uzyskać upr. budowlane (do nadzoru) w ograniczonym zakresie muszę udokumentować 3-letnią praktykę zawodową. Myślę, że z tych przepracowanych 27 lat powinna jakaś część pracy zaliczona do praktyki zawodowej. Posiadam również dyplom tech. drug i mostów kolejowych i mogłem ubiegać się o uprawnienia budowlane kiedy nadawano je również dla "techników", tylko nie myślałem, że będzie mi to potrzebne. W obecnej chwili pracuję na stanowisku gdzie ww uprawnienia są mile widziane. Czekam na jakieś zmiany związane z "deregulacją dostępu do zawodu" w II transzy jest propozycja skrócenia praktyki o połowę czyli jak dla mnie 18 miesięcy - w tej chwili tyle mam.

Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

KONSTRUKTOR

Schrag Polska Sp.z o.o.
Konstantynów Łódzki, łódzkie

KOMISJONER

LIMNUSWORK Sp. z o.o.
Niemcy, -- dowolny Region --

wszystkie oferty

 

 

 

 
 
 

Kalendarz wydarzeń

WSZYSTKIE WYDARZENIA